งานประเพณีบุญหลวง-การละเล่นผีตาโขนปี 60 ยิ่งใหญ่ งดงาม โชว์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเลย

0
3901

 

งานประเพณีบุญหลวง-การละเล่นผีตาโขนปี 60 ยิ่งใหญ่ งดงาม โชว์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเลย

เมื่อเร็วๆ นี้ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน และมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2560 โดยมีพลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามวิสัยทัศน์ การพัฒนาของจังหวัดเลยในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญ และในปีนี้นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่อันงดงามตระการตา บ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามแล้ว ยังมีขบวนถวายความอาลัยในรัชกาลที่ 9 และขบวนเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ซึ่งแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงให้เห็นถึงจังหวัดเลย มีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และแสดงออกถึงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้อย่างยาวนาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดเลย

การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ยังมีกิจกรรมการแสดงของหน้ากากนานาชาติ มาร่วมแสดงในงานถึง 8 ประเทศด้วยกัน ประกอบไปด้วย สปป.ลาว, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, เกาหลี, อินเดีย,ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและไทย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีกับต่างประเทศ สร้างสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมประเพณีต่อกัน การจัดนิทรรศการหน้ากาก “ต่างคล้าย ใช่เลย” การสาธิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม งานครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ให้การสนับสนุนในการจัดงาน ตลอดจนพี่น้องชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยทุกคน ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ของอำเภอด่านซ้ายอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ “งานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน และมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2560”  จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จังหวัดเลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดและสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลประเทศไทย 4.0 เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม การบริการที่มีมูลค่าสูงและเทคโนโลยีการออกแบบ 5 สาขา ในการขับเคลื่อนประเทศไทย อาทิ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และประเพณีในการสร้างรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างความพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2560 ณ อำเภอด่านซ้าย อำเภอเชียงคาน อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 100 รูป พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน) พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน กิจกรรมเสวนาวิชาการ “งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน”

อีกทั้งยังมีกิจกรรมการประกวดแต่งแต้มลวดลายและสีสันหน้ากากผี การประกวดแข่งขันการเต้นและการแต่งกายผีตาโขนน้อย กิจกรรมสีสันนครแห่งหน้ากาก 4 ภาค กิจกรรมสาธิตประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขนและผีขนน้ำ ซึ่งภายในงานจะมีนักแสดงผีตาโขนกว่า 500 คน จาก 11 ชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงแสง สี เสียง และขบวนแห่ด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ ขบวนเทิดพระเกียรติฯ ขบวนแห่พระเวสสันดร 13 กัณฑ์ ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน ขบวนรถวิถีการดำรงชีวิตของภาคอีสาน ขบวนผีตาโขนยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่ การแสดงหน้ากากนานาชาติจาก 8 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เกาหลี อินเดีย และไทย การแสดงการละเล่นผีตาโขนและผีขนน้ำ รวมทั้งการจัดแสดงและเลือกซื้อสินค้าการเกษตรหนึ่งผลิตหนึ่งตำบลท้องถิ่นของดีบ้านฉัน

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานที่ จ.เลย วธ. จะนำนิทรรศการและการแสดงหน้ากากนานาชาติมาจัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ถนนราชดำเนินกลาง ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค.60 และที่ศูนย์การค้าสยาม สแควร์วัน ในวันที่ 2 ก.ค. 60 ทั้งนี้ เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร. 042-810-601 และสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765