งานบุญปิดทองฝังลูกนิมิต วัดสะแก 25 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. 2563 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

0
6703

“ลูกนิมิต” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ลูกที่ทำกลมๆ ประมาณเท่าบาตร มักทำด้วยหิน ใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบสถ

ส่วนพจนานุกรมฉบับมติชน ให้ความหมาย “ลูกนิมิต” ว่า ก้อนหินที่วางบอกเขตพัทธสีมาในการทำสังฆกรรม

การฝังลูกนิมิต มีชื่อเรียกเป็นทางการอีกอย่างหนึ่งว่า การผูกพัทธสีมา แปลว่า เขตทำสังฆกรรมที่กำหนดตามพุทธานุญาต โดยปัจจุบันจะเริ่มจากพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันในโบสถ์ เพื่อทำพิธีสวดถอน มิให้อาณาบริเวณที่จะกำหนดนี้ไปทับที่ที่เคยเป็นสีมา หรือเป็นที่ที่มีเจ้าของครอบครองอยู่ก่อน

โดยทั่วไป ลูกนิมิตที่ใช้ผูกสีมาจะมีจำนวน 9 ลูก โดยฝังตามทิศต่างๆ โดยรอบอุโบสถทั้ง 8 ทิศ ทิศละ 1 ลูก และฝังไว้กลางอุโบสถอีก 1 ลูกเป็นลูกเอก เมื่อจะผูกสีมาพระสงฆ์จำนวน 4 รูป จะเดินตรวจลูกนิมิตที่วางไว้ตามทิศต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ทิศตะวันออกเป็นต้นไป เรียกว่า สวดทักสีมา จนครบทุกทิศและมาจบที่ทิศตะวันออกอีกครั้งเพื่อให้แนวนิมิตบรรจบกัน เมื่อสวดทักนิมิตจบแล้ว ก็จะกลับเข้าไปประชุมสงฆ์ในอุโบสถ และสวดประกาศสีมาอีกครั้ง หลังจากนั้นก็จะทำการตัดลูกนิมิตลงหลุมเพื่อกลบ แล้วสร้างเป็นซุ้มหรือก่อเป็นฐานตั้งใบสีมาต่อไป

สำหรับงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิต วัดสะแก ต.บางเลน อ.บางใหญ่จ.นนทบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. 2563

วัดสะแก  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2035 เดิมชื่อ “วัดกลางคลอง” ตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัดมาแต่เดิม ไม่ปรากฏนามและประวัติผู้สร้าง พระประธานปางสมาธิสมัยอยุธยา เนื้อหินทราย นามว่า หลวงพ่อพุทธมหามงคล

โบสถ์ก่อสร้างด้วยหินอ่อน บานประตู หน้าต่าง เป็นไม้สักแกะสลักตัวนูน ชาวบ้านนิยมศรัทธา พระผงรูปเหมือนพระครูสิตนิทนนทคุณ ด้านหลังเป็นยันต์นะคงคา ใช้ในการรักษาโรค

อานิสงส์การฝังลูกนิมิตแม้สักครั้งเดียวในชีวิต มีความเชื่อกันว่าจะได้รับอานิสงส์มากมายทั้ง 6 ประการ คือ 1. จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปัททวะ (อุ-ปัด-ทะ-วะ สิ่งอัปมงคล) ทั้งหลาย 2. จะไม่เกิดในตระกูลต่ำ ไม่ยากจนมีความอุดมสมบูรณ์ 3. หากเกิดในมนุษย์โลกก็จะเกิดเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ หรือเกิดในตระกูลที่ดี 4. หากเกิดในเทวโลกก็จะเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช 5. จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีฐานะ มีคนให้เกียรติ มีผิวพรรณผ่องใส 6. จะมีอายุยืนนาน มีสุขภาพที่แข็งแรง