งานครบรอบสถาปนา 130 ปี มหาจุฬาฯ สุดคึกคัก อธิการบดี ตั้งเป้า มจร.ในยุค 4.0 เป็นศูนย์กลางค้นคว้า-วิจัยพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

0
1996

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่อาคารมวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีพิธีเปิดงานครบรอบวันสถาปนา “130 ปี มหาจุฬาฯ” และการจัดแสดงนิทรรศการของวิทยาเขตต่างๆ ทั่วประเทศ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งศิษย์เก่า-ศิษย์ใหม่จากทั่วประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยจะจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พันธกิจมหาจุฬาฯ โดย พระราชวรเมธี ดร., ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ, ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม การมอบโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพุทธศาสตร์ และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์” พิธีบำเพ็ญกุศลของคณะพุทธศาสตร์ การเสวนา เรื่อง “ย้อนยุคการเรียนการสอนของคณะพุทธศาสตร์” โดย พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์, ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต, ศ. ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ คณะศิลปะศษสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รองศ. ดร.สำเนียง เลื่อมใส คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พิธีมอบทุนการศึกษานิสิตคณะพุทธศาสตร์ โดย พระราชปริยัติมุนี ผศ.ดร. คณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เป็นต้น  โดยงาน 130 ปี มหาจุฬาฯ มีไปถึงวันที่ 17 ก.ย. นี้

พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภา มจร. กล่าวในพิธีเปิดงานว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศิษย์เก่ามจร. ได้ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ชาวต่างประเทศรู้จักประเทศไทย และมจร. ทั้งยังเดินทางมาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่มจร.เป็นจำนวนมากอีกด้วย และหวังว่าต่อไป มจร. จะขยายวงกว้างในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆ ออกไปอีก เพื่อให้ทั่วโลกได้รู้จักพระสงฆ์ไทยจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้น เพราะในแต่ละปีมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจำนวนมาก และมีจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมจร. กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ “เหลียวหลังแลหน้า 130 ปี มหาจุฬาฯ” ว่า มจร.ในยุค 4.0 นี้ จะต้องก้าวสู่ความเป็นสากล เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ โดยพบว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีชาวต่างชาติมาศึกษาที่มจร. จำนวนถึง 12,982 รูป/คน ดังนั้นมจร.จึงตั้งเป้าในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการศึกษา วิจัย พระพุทธศาสนา การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ให้เป็นแหล่งศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ และสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาระดับชาติ และนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติ และนานาชาติ โดยการตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันภาษา รวมทั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติที่จัดการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ด้านพระพุทธศาสนาให้กับชาวต่างชาติด้วย