งดงาม! ภาพ “คุณธรรมแรก ชุมชนคุณธรรมวัดด่านเกวียน” คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพชุมชนคุณธรรม บ้านฉันของ วธ.

0
952

ภาพ “คุณธรรมแรก ชุมชนคุณธรรมวัดด่านเกวียน” จากแนวคิดคุณธรรมแรกเริ่มจากครอบครัว ด้วยการกตัญญูต่อบิดามารดา เมื่อมีแล้ว บ้านฉัน ชุมชนของฉันก็จะมีแต่ความสุข  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “ชุมชนคุณธรรม บ้านฉัน” และการประชุมติดตามความคืบหน้าการนำเสนอการดำเนินงาน และปัญหา/ อุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ประชุมชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ผลปรากฏว่า มีเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป พระภิกษุที่มีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชนคุณธรรมฯส่งผลงานภาพถ่ายมาเข้าร่วมประกวดเกือบ 500 ผลงาน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชื่อภาพ : คุณธรรมแรก ชุมชนคุณธรรมวัดด่านเกวียน  จังหวัดนครราชสีมา ของนายณัฐชล นาคเพ็ชรพูล  จากแนวคิด : คุณธรรมแรกเริ่มจากครอบครัว ด้วยการกตัญญูต่อบิดามารดา เมื่อมีแล้ว บ้านฉัน ชุมชนของฉันก็จะมีแต่ความสุข

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อภาพ : พลังแห่งความศรัทธาชุมชนบ้านห้วยต้ม ชุมชนคุณธรรม บ้านห้วยต้ม จังหวัดลำพูน ของนายสุกฤษฎิ์  หิรัญสารพงศ์   จากแนวคิด : ชุมชนแห่งนักบุญเมืองลี้ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งชื่อตามรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่บริเวณในวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันงดงามของ “ชาวปาเกอะญอ” ที่เชื้อเชิญให้เราเข้าไปสัมผัสกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของพวกเขา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อภาพ ร่วมบุญ ชุมชนคุณธรรมวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จังหวัดอุบลราชธานี ของนางบุษยามาส สมเทพ  จากแนวคิด : วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว เป็นวัดที่มีอุโบสถที่มีความสวยงาม ด้านหลังพระอุโบสถมีภาพประติมากรรมเรืองแสงต้นกัลปพฤกษ์ ติดโมเสกที่ผสมสารเรืองแสงที่เรียกว่า ฟอสเฟอร์ คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์จะรับแสงพระอาทิตย์ในตอนกลางวัน แล้วจะฉายแสงคายพลังงานออกมาในตอนกลางคืน

ปลัด วธ. กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความรัก ความภาคภูมิใจจากการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีความงดงามทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต วิถีพอเพียง ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา และความงดงามทางธรรมชาติของชุมชน พร้อมส่งต่อภาพความประทับใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรมฯกว่า 20,000 แห่ง ให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมชุมชนอยู่ดีมีสุข ตามเป้าหมายของโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ภายใต้วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตามนโยบายนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานวัฒนธรรม ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้วัฒนธรรมสร้างมูลค่าและสร้างคุณค่า สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม