คุณธนัญชัย ศิลาลาศ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม

0
417

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) โดยพระสงฆ์จตุรวรรค วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สวดพระอภิธรรม มีคุณธนัญชัย ศิลาลาศ (CEO บจ แมนกร็อฟ จำกัด บริษัทในเครือ) ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล และครอบครัว เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม มีคณะสงฆ์ คณะแม่ชี อุบาสกอุบาสิกา และประชาชนทั่วไปจำนวนมากร่วมพิธี

พระวิสุทธิวงศาจารย์ มรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๒ น. ขณะสิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔ ต่อมาทางวัดปากน้ำ ภาษีเจริญได้ขอรับพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ณ ศาลาการเปรียญวัดปากน้ำ ได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด ๗ วัน (๒๙ กันยาน – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ชาติภูมิ

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) เดิมชื่อ วิเชียร เรืองขจร เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ปีฉลู ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ บ้านบางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาอุปสมบทเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธีรสารมุนี วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค และในปีเดียวกันได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระเมธีวราภรณ์”

พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชปริยัติกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพสุธี ธรรมปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมธีรราชมหามุนี คัมภีรญาณวิมล โสภณธรรมานุสิต ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ “พระวิสุทธิวงศาจารย์ ญาณทัศนวิกรม พรหมจริยาธิมุต วิสุทธิธรรมานุจารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

กำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมต่อจากนี้ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. และวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) วันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. และวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ขอบคุณภาพ-ข้อมูลบางส่วน : วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ