ครม.ไฟเขียว ไทยเจ้าภาพแข่งขันประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 เปิดเวที-หนุนเยาวชนโชว์ศักยภาพบนเวทีระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย

0
547

วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ปี 2563 (WAMSB World Championship 2020) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพดนตรีบนเวทีระดับนานาชาติ สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กล่าวว่า ดนตรีมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ถือเป็นสุนทรียศาสตร์ที่สามารถกล่อมเกลาจิตใจคนฟังให้เกิดความสุข สนุกสนาน สงบและผ่อนคลาย จึงมีการพัฒนาสร้างสรรค์ดนตรีควบคู่กับงานวัฒนธรรมและนำมาใช้เป็นสื่อหรือเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน เพราะสามารถสื่อสารถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกไปสู่ผู้ฟังได้ง่ายและเป็นภาษาสากลแม้ต่างเชื้อชาติหรือต่างภาษา ซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มุ่งพัฒนาคนทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ โดย วธ. มีนโยบายส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าในสุนทรียะของศิลปะทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไปสู่ระดับนานาชาติ สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงได้อย่างน้อย 1 ชนิด

นายวีระ กล่าวต่อว่า ปี 2020 ประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบจาก WAMSB (World Association of Marching Show Bands) ซึ่งเป็นองค์การกลางด้านการพัฒนาและจัดการแข่งขันดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World Championship 2020) เนื่องจากเห็นความพร้อมของประเทศไทยทั้งในด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ ความพร้อมด้านสนามแข่งขัน ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล เตรียมความพร้อมโดยจะจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2562 จำนวน 2 ประเภท คือ 1. การแปรขบวนและพาเหรด และ2.การนั่งบรรเลง ซึ่งมีทีมสมัครเข้าประกวดทั้งสิ้น 37 ทีม (35 ทีมจากทั่วประเทศและ 2 ทีมจากประเทศอินเดีย) อาทิ วิทยาลัยนาฏศิลป์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  โรงเรียนเทพศิรินทร์  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวมถึงอดีตแชมป์โลกอย่างโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ฯลฯ โดยกำหนดจะจัดประกวดประเภทแปรขบวนและพาเหรด  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก และการประกวดประเภทนั่งบรรเลง วันที่ 16–17 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

         ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทระดับโลก WAMSB World Championship 2020 มีผู้แทนประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้แทนสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล WAMSB Thailand เข้าร่วมพิธีส่งมอบเมืองเจ้าภาพ และสังเกตการณ์การจัดการแข่งขัน ในการประกวด WAMSB World Championship 2019 เดือนกรกฎาคม 2562 ณ เมืองคาลการี ประเทศแคนาดา หลังจากนั้นระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 จะมีการเปิดรับสมัครทีมตัวแทนของประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมการประกวดระดับโลก ปี 2020 ทางเว็บไซต์ www.WAMSB.org  และจะมีการจัดการประกวดระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563  ต่อไป ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการแข่งขันเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/MarchingArtsInternational/และ www.facebook.com/DCP.culture

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐