ครม. ไฟเขียว แต่งตั้ง “ขจร-ดารุณี–ศุภร” ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

0
1895

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่งตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้

1.นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)

2.นายขจร มุกมีค่า รองอธิบดีกรมศิลปากร

และ 3.นางสาวศุภร รัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 3 ตำแหน่งนั้น ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการและเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ วธ. มาอย่างยาวนาน และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักบริหารระดับสูง อีกทั้งมีความสามารถในการบริหารงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นอย่างดี ส่วนตำแหน่งรองอธิบดีกรมศิลปากรที่ว่าง 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนั้น จะมีการแจ้งให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เร่งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสมแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่างต่อไป