ครม.ไฟเขียว ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง 6 ชาติสมาชิก จับมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอด ปกป้อง ยกระดับงานวัฒนธรรม

0
1352

เมื่อวันที่ 19 กันยายน เวลา 07.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) และคณะรัฐมนตรี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) สัญจรภาคกลาง โดยมีผู้บริหารและข้าราชการทุกกระทรวงเข้าร่วม ณ หน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวีระ กล่าวภายหลังประชุมครม. สัญจรภาคกลาง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างข้อริเริ่มหนิงโปว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง (Draft of the Ningbo Initiative on Lancang-Mekong Cultural Cooperation) และอนุมัติให้ รมว.วธ. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยลงนามในข้อริเริ่มฯ ตามที่ วธ.นำเสนอ ซึ่งมีประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา จีน ลาว เมียนมาและเวียดนาม โดยจะมีพิจารณารับรองและลงนามในเอกสารข้างต้นในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ในวันที่ 22-26 กันยายน ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมในระดับรัฐมนตรีวัฒนธรรมเป็นครั้งแรกภายใต้กรอบความร่วมมือข้างต้น โดยมีหัวข้อหลัก ของการประชุม ได้แก่ “แบ่งปันแม่น้ำ แบ่งปันวัฒนธรรม (Share the River, Share the Culture)”

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับข้อริเริ่มหนิงโป ว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง         มีสาระสำคัญที่ประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างทั้ง 6 ประเทศ จะดำเนินการร่วมกัน ได้แก่   (1) การยอมรับในบทบาทของความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง ช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าด้านวัฒนธรรมและการเป็นเอเชียที่เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนสร้างชุมชนล้านช้าง-แม่โขงที่มีอนาคตร่วมกัน                 (2) การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการเจรจาทางวัฒนธรรมและความร่วมมือข้ามพรมแดนของ 6 ประเทศสมาชิก อีกทั้งถ่ายทอดและนำชีวิตใหม่กลับมาสู่วัฒนธรรมดั้งเดิม รวมถึงแบ่งปันวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชน (3) การบริหารวัฒนธรรมของ 6 ประเทศสมาชิก จะแบ่งปันข้อมูลและประสานงานในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวัฒนธรรมทั้งระดับทวิภาคีและระดับอนุภูมิภาค

(4) การร่วมมือกันพัฒนาวัฒนธรรมและศิลปะ การสงวนรักษาและบริหารจัดการมรดก การถ่ายทอดและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรม ศิลปศึกษาและการเจรจาทางวรรณกรรมรวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสถาบันทางวัฒนธรรม องค์ด้านศิลปะ วิทยาลัยศิลปะและธุรกิจทางวัฒนธรรม (5) การพิจารณาที่จะดำเนินกิจกรรม/โครงการร่วมกันตามรายการข้อริเริ่มหลักด้านวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงที่ 6 ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย 1.การถ่ายทอดและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสงวนรักษาและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศล้านช้าง-แม่โขง เป็นต้น 2.การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและศิลปะ อาทิ เทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขง เป็นต้น และ3.กิจกรรมอื่นๆ อาทิ นิทรรศการสื่อสิ่งพิมพ์และสำนักพิมพ์สัญจรในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น