ครม.ไฟเขียว “ร่างปฏิญญายอกยาการ์ตาฯ” ส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมสู่สันติภาพในอาเซียน มอบรมว.วธ.ผู้แทนรับรองปฏิญญาฯที่อินโดนีเซีย

0
439

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างปฏิญญายอกยาการ์ตา ว่าด้วยการน้อมรับหลักการวัฒนธรรมแห่งการป้องกันเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Yogyakarta Declaration on Embracing the Culture of Prevention to Enrich the ASEAN Identity) และเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการรับรองปฏิญญายอกยาการ์ตาฯกับประเทศสมาชิกอาเซียนตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นำเสนอ

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยซึ่งจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (ASEAN Ministers Responsible for Culture and the Arts: AMCA) ครั้งที่ 8 และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา ระหว่างวันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2561  ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นกลไกในการกำกับดูแลและกำหนดนโยบายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศิลปะของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาซึ่งจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 จะมีวาระการพิจารณาเพื่อให้การรับรองเอกสารการประชุม คือ ร่างปฏิญญายอกยาการ์ตาว่าด้วยการน้อมรับหลักการวัฒนธรรมแห่งการป้องกันเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

นายวีระ กล่าวด้วยว่า  สำหรับร่างปฏิญญายอกยาการ์ตาฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนวัฒนธรรม การป้องกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมในการสนับสนุนคุณค่าของทางสายกลางผ่านความร่วมมือข้ามสาขาและระหว่างเสาความร่วมมือในด้านต่างๆ ในอาเซียน ทั้งนี้ ปฏิญญาดังกล่าวส่งเสริมการลดความขัดแย้งระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตลอดจนความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของประชากรและสังคมที่หลากหลายในอาเซียน ซึ่งการให้ความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาดังกล่าว จะเป็นการสนับสนุนความร่วมมือของไทยกับประเทศสมาชิกอื่นๆ เพื่อดำเนินงานด้านวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติอันนำไปสู่สันติภาพในภูมิภาคต่อไป

/////////////////////////////////////////////////////////////