ครม.ไฟเขียวกฎหมายการศึกษาพระปริยัติฯ คปพ.ชูเป็นประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย อนุโมทนารัฐบาลหนุนการเรียนพระภิกษุสามเณร

0
1012

 

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…. แล้ว โดยหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ต่อไป

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) กล่าวว่า พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นอีกเรื่องที่อยู่ในแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และเมื่อครม.ให้ความเห็นชอบพ.ร.บ.ดังกล่าว เชื่อว่าสร้างความยินดีให้กับคณะสงฆ์ทั่วประเทศแน่นอน เพราะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย และจะทำให้การบริการการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งแผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา เป็นระบบอย่างมั่นคง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาล ที่สำคัญจะทำให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 

พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวํโส) เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 กล่าวว่า ขออนุโมทนาต่อครม. ที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…. เพราะถือเป็นความหวังต่อคณะสงฆ์ทั้ง 3 ส่วนคือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม -บาลี และแผนกสามัญศึกษา เมื่อมีพ.ร.บ.รับรอง การทำงานการศึกษาคณะสงฆ์ก็จะสะดวก เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเกิดความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม การศึกษาถือเป็นพื้นฐานทุกส่วนของชาติ ซึ่งการศึกษาของคณะสงฆ์ก็เป็นหนึ่งในระบบการศึกษาชาติ ที่เน้นส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร ที่อยู่ในระบบคณะสงฆ์ให้ได้รับการศึกษาควบคู่กับศึกษาพระธรรมวินัย เชื่อว่า หลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ สามารถพัฒนาคุณภาพของคนได้ดี เนื่องจากเด็กที่เป็นสามเณรเมื่อได้เรียนรู้ศีลธรรมจะเกิดการซึมซับ และหากอยู่ต่อเป็นพระภิกษุ ก็จะช่วยดูแลงานพระศาสนา และช่วยงานบ้านเมือง แต่หากลาสิกขาก็จะเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาทางธรรมเชื่อว่า จะเป็นคนดีให้แก่สังคมได้

 

 

 

ครม.ไฟเขียวกฎหมายการศึกษาพระปริยัติฯคปพ.ชูเป็นประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย 0อนุโมทนารัฐบาลหนุนการเรียนพระ-เณร