ครม.แต่งตั้ง “ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร” เป็นโฆษกประจำ วธ. ตั้ง “ประสพ เรียงเงิน” เป็นรองโฆษก

0
2122

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

วันนี้ (25 ธันวาคม 2561) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้ง นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นโฆษกประจำกระทรวงวัฒนธรรม แทนนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) และมีมติรับทราบการแต่งตั้งนายประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองโฆษกประจำกระทรวงวัฒนธรรม

นายประสพ เรียงเงิน

ทั้งนี้ โฆษกประจำกระทรวงวัฒนธรรม มีทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เรื่องต่างๆ และการสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ รวมถึงประสานงานประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างคล่องตัว  มีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย