ครม. เห็นชอบมาตรการภาษี ซื้อสินค้า “ยางล้อรถ-หนังสือ-สินค้าโอทอป” วธ.-คลัง-สมาคมผู้จัดพิมพ์ร่วมกระตุ้นธุรกิจหนังสือ เริ่ม 15 ธ.ค.61-16 ม.ค.62

0
633

วันนี้ (4 ธ.ค.61) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จากกรณีที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชมชุนและทุนมนุษย์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2561 – 16 ม.ค.2562 ระยะเวลา 1 เดือน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน สำหรับมาตรการภาษีฯ ครอบคลุมสินค้า 3 ประเภท 1.ยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน 2.หนังสือและอีบุ๊ค (หนังสือที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) และ 3.สินค้าจากโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยในส่วนกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ “อ่านสร้างชาติ ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนไทยซื้อหนังสือเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และเพื่อกระตุ้นธุรกิจหนังสือให้ฟื้นตัวตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวทุกภาคส่วน อาทิ ผู้อ่านหนังสือ นักเขียน โรงงานกระดาษ และร้านหนังสือ

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการภาษีฯ ประเภทหนังสือและอีบุ๊ค ได้สิทธิหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท ตามมาตรการภาษีฯที่ ครม. เห็นชอบ โดยครอบคลุมทั้งหนังสือและอีบุ๊ค ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์  ทั้งนี้ หากซื้อหนังสือและอีบุ๊ค ระหว่างวันที่ 15-31 ธ.ค.2561 สามารถหักหย่อนภาษีสำหรับปีภาษี 2561 แต่หากซื้อหนังสือและอีบุ๊คช่วงวันที่ 1-16 ม.ค. 2562 ต้องนำไปใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2562 อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกัน 2 ปีภาษีแล้วสามารถขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท

ส่วนหลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นหักลดหย่อนภาษีเมื่อซื้อหนังสือและอีบุ๊ค ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี เนื่องจากหนังสือเป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่เสียภาษี ดังนั้นบางร้านหนังสืออาจจะไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อผู้ซื้อโดยระบุชื่อ นามสกุลเต็ม พร้อมระบุเลขบัตรประจำประชาชน ผู้ค้า ชื่อสินค้า ราคาและวันที่มาใช้ประกอบในการยื่นขอหักลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ใบเสร็จรับเงินที่ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอลดหย่อนภาษีในประเภทของกลุ่มหนังสือและอีบุ๊ค ไม่จำเป็นต้องออกโดยคอมพิวเตอร์สามารถเป็นใบเสร็จรับเงินที่เป็นลายมือเขียนได้ แต่ขอให้มีข้อมูลครบถ้วนตามระเบียบที่กระทรวงการคลังประกาศไว้

นายวีระ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงการคลัง และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันผลักดันเรื่องดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คนไทยซื้อและอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น รวมทั้งให้หนังสือเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายสำคัญ  เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นพลเมืองดีของชาติ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 11 และมีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่สำคัญเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็นแผนแม่บทฉบับแรกในการสร้างสังคมไทยสู่สังคมการอ่าน การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง