ครม.อนุมัติแต่งตั้ง “อินทพร จั่นเอี่ยม” เป็นผอ.พศ.คนใหม่ “เจ้าคุณประสาร” ขอให้ตั้งใจทำงาน ปรองดองต่อกัน เพื่อเป็นแบบอย่างส่วนราชการอื่น

0
2616

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2566 ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เสนอแต่งตั้ง นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แล้วนั้น พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า ขออนุโมทนาขอบคุณคณะรัฐบาลและนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ เพราะตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นคาราคาซังและยืดเยื้อมานาน ทำให้งานในองค์กรขาดความมั่นใจและไม่เดินหน้า ส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์และงานพระพุทธศาสนาในส่วนนี้พอสมควร จากนี้ไปก็หวังว่ารัฐบาล รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในส่วนการปฏิบัติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคงจะดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคและมุ่งทำงานกันต่อไป

อาตมายินดีต้อนรับนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการพศ. คนใหม่ ขอให้ตั้งใจทำงานเพื่อพระศาสนา ให้คำนึงถึงการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง พระพุทธศาสนาและประสานงานระหว่างคณะสงฆ์กับรัฐบาลให้เป็นไปด้วยดี ขอฝากไปยังองคาพยพในพศ.ทุกท่านว่า จากนี้ไปขอให้มีความรักความสามัคคีและปรองดองต่อกัน ที่ผ่านมาอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ขอให้ลืมและอภัยกันเสีย ให้ทุกคนมองเป้าหมายคือความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องเป็นแบบอย่างของส่วนราชการที่นำเอาระบบธรรมาภิบาล ศีลธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ ทั้งในระดับปัจเจกที่เป็นบุคลากรทั้งปวงของพศ. ระดับองค์กรเพื่อจะขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพที่ประกอบด้วยศีลธรรมเพื่อจะเป็นแบบอย่าง แบบแผนให้กับส่วนราชการอื่นๆ ได้ด้วย พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

*****************************************************************