ครม. ผ่านร่างแผนปฏิบัติความร่วมมือทางวัฒนธรรม ไทย-จีน ฉบับที่ 5 ปี 62-64 เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์

0
1096

ครม.ไฟเขียวร่างแผนปฏิบัติความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ฉบับที่ 5 ปี 62-64 เน้นแลกเปลี่ยนบุคลากร-ศิลปิน งานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ รวมถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์-การแสดงดนตรีและตลาดวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์-เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ไทย-จีน

วันนี้ (17 เม.ย.62) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับปี 2562 – 2564 ทั้งนี้นับตั้งแต่สถาปนากระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี 2545 กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเนื้อหาสาระความร่วมมือที่ผ่านมา จะครอบคลุมโครงการหรือกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการร่วมกันในระยะ 3 ปี ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อปี 2544 โดยกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศได้จัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมฯ มาแล้ว 4 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 ระหว่างปี  2547–2549 ฉบับที่ 2 ระหว่างปี 2551–2553 ฉบับที่ 3 ระหว่างปี 2554–2556 และฉบับที่ 4 ระหว่างปี  2558–2560

สำหรับร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมฯ ปี 2562 – 2564 นับเป็นฉบับที่ 5 มีสาระสำคัญของร่างแผนปฏิบัติการฉบับนี้มุ่งเน้นความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้แทนรัฐบาลด้านวัฒนธรรม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางด้านวัฒนธรรม ศิลปิน และบุคคลที่มีบทบาทในด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผ่านความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมทั้งมีการเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างกันในสาขาทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ การสนับสนุนความร่วมมือเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

รวมถึงการบริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และตลาดวัฒนธรรม ตลอดจนความร่วมมือทางด้านศิลปะการแสดง พิพิธภัณฑ์และหน่วยงานด้านมรดกวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังสานต่อโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย–จีน รวมถึงการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” การสนับสนุนการเจรจาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างกันและการสนับสนุนการจัดการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในปี 2563

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,