ครม. ตั้ง “ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล” นั่งประธานบอร์ดหอภาพยนตร์ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน

0
662

วันนี้ (29 มกราคม 2562) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)               กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ รวมทั้งหมด 8 คน ดังนี้ นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล               เป็นประธานกรรมการฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 7 คน ประกอบด้วย ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ นายนนทรีย์  นิมิบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน และนายมารุต บูรณรัช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เป็นไปตามระเบียบการสรรหาของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2552 เพื่อทดแทนคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ชุดเดิมที่ครบวาระ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งนี้มีการสรรหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านภาพยนตร์ ด้านสื่อสารมวลชน ด้านการเงิน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหอภาพยนตร์ ทั้งนี้การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 8 คน จะเป็นผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอ