ครม.ตั้ง “ณรงค์ ทรงอารมณ์” นั่งเก้าอี้ ผอ.สำนักพระพุทธศาสนา คนใหม่

0
2335

วันนี้ (14 ม.ค.63) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ตามที่นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ ครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดย ครม.แต่งตั้งให้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประวัติการศึกษา นายณรงค์ ทรงอารมณ์ พ.ศ. 2529 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูกำแพงเพชร พ.ศ. 2545 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2557 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 79 สำนักงาน กพ.

ประวัติการทำงาน บรรจุเข้ารับราชการ 15 พฤษภาคม 2527 พ.ศ. 2553 – 2559 ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 – 2560 ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2560 – 2560 ผอ.ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 – 2560 ผอ.ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผลงานดีเด่น พ.ศ. 2560 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. … พ.ศ. 2562 เป็นคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)