คพร. จับมือกลุ่มเกษตรฯ แก้ปัญหานาแปลงทดลองปลูกข้าวหยอดเมล็ด อ.นครหลวง

0
433

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาชนบท สนองแนวพระราชดำริ (คพร.) สำนักบริหารงานส่วนกลาง นำโดย ดร. ณัฐณรงค์  ธนันชัย ผู้บริหารระดับสูง คพร. พร้อมด้วยอาจารย์ทวี  สุคนธ์ คณะทำงาน คพร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิจัยการปลูกข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ดฯ บูรณาการร่วมกับผู้แทนเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จำนวน 8 ท่าน ร่วมกันแก้ไขปัญหานาแปลงทดลอง จำนวน 2 แปลง ๆ ละ 11 ไร่ รวม 22  ไร่ ตามโครงการนำร่องการปลูกข้าวนาหยอดต้นแบบพื้นที่ภาคกลาง อย่างเร่งด่วน ตลอดจนร่วมกันสำรวจพื้นที่นาแปลงใหญ่โดยรอบ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 1- 5 กรกฎาคม นี้ ผลผลิตที่แท้จริงจะรายงานในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ ได้พบว่านาข้าวที่เกษตรกรได้ปลูกแล้ว ในฤดูนาปี 2564/2565  (ระยะเวลาปลูก ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม ของปี)  ประเมินความเสียหาย ประมาณ 2,000 ไร่ สาเหตุอันเนื่องมาจากการขาดแคลนน้ำ  ฝนทิ้งช่วง ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้เร่งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จากแก้มลิงสาธารณะ โดยผ่านรางระบายน้ำของชลประทาน และร่องน้ำของเกษตรกร ระยะทางส่งน้ำถึงแปลงทดลองที่ 1 ข้าวพันธุ์ กข 43 ประมาณ 1 กม. และแปลงทดลองที่ 2 ข้าวพันธุ์ กข.31 ประมาณ 2 กม. คาดว่าผลผลิตจะต่ำกว่าเป้าหมายของโครงการฯอันเนื่องมาจากความเสียหายประมาณ 30 – 40 % สำหรับนาแปลงอื่น ๆ ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนต่อไป