คปพ. เผยความสำเร็จแผนปฏิรูปกิจการพุทธ ตั้งแล้ว 38 พุทธมณฑลจังหวัด

0
84
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) เปิดเผยว่า  แผนปฏิรูปหรือพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ฉบับที่ 1 (2560-2564) นี้ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ก.ย.2564 จากนั้นจะเข้าสู่แผนปฏิรูปฯ ฉบับที่ 2 (2465-2469)  โดยที่ผ่านมามีการดำเนินงานด้านต่างๆ คืบหน้าไปมากดังนี้ ฝ่ายปกครอง ผลักดันให้เกิดระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย พระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) สำรวจฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรจนเสร็จเรียบร้อย ผลักดันจนเกิดโครงการพัฒนาพระสงฆ์เข้าถึงกองทุนตำบล โครงการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ ฝ่ายศาสนศึกษา ผลักดันจนเกิดพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ฝ่ายเผยแผ่ ยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปทั่วประเทศ  ฝ่ายสาธารณูปการ ดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชีศาสนสมบัติ ผลักดันและดำเนินการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ไปทั่วประเทศ  ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ ดำเนินการโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ผลักดันให้มีระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยกองทุนวัดช่วยวัด พ.ศ.2562 และร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายจนเกิดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และโครงการพระคิลานุปัฏฐาก

พระเทพเวที กล่าวต่อไปว่า ส่วนการดำเนินการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกของคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ตามแผนปฏิรูปฯฉบับที่ 1 ซึ่งมีนโยบายในการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลส่วนกลาง และขยายให้มีพุทธมณฑลจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้เกิดพุทธมณฑลจังหวัดต่างๆ ถึง 38 จังหวัดแล้ว แบ่งเป็นในส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว  คือ จ.ระยอง ตราด ปราจีนบุรี นครพนม มหาสารคาม พิษณุโลก สมุทรสาคร นราธิวาส สิงห์บุรี อ่างทอง ในส่วนที่กำลังดำเนินการ คือ จ.กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย นครสวรรค์ อยุธยา แพร่ เลย สงขลา สระแก้ว สุโขทัย สุพรรณบุรี อุดรธานี อุทัยธานี อุบลราชธานี และกลุ่มที่เริ่มดำเนินการ คือ จ.พิจิตร ศรีษะเกษ อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ พะเยา เพชรบูรณ์ กระบี่ ตรัง เชียงใหม่ และนครราชสีมา ทั้งนี้ในเดือนก.ย.2564 คปพ.จะรวบรวม ติดตามผล ประเมินผล พิจารณาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสของแผนและโครงการต่างๆ เพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงและเขียนแผนปฏิรูปฯฉบับที่ 2 (2565-2569) ต่อไป