“คนหัวใจเพชร” จัดวิ่งอิ่มบุญ สานอุ่นไอรัก ระดมตั้งกองทุนฯ ช่วยคนเลิกเหล้า ให้ลุกขึ้นมาจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

0
1491

“วัด” เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีความสำคัญ ที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณตลอดจนการทำนุบำรุงพระศาสนาเพื่ออบรมสั่งสอนศีลธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง คือการพัฒนาจากฐานรากมีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่งด้วยการมีผู้นำที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าดั้งเดิม ศาสนาและเศรษฐกิจ สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง

ท่านพระครูวรสุตตาเขตต์ เจ้าอาวาสวัดสันทราย และชาวชุมชนหมู่12 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับชมรมคนหัวใจเพชร ชุมชนคนสู้เหล้า และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดกิจกรรม “วิ่งอิ่มบุญ สานอุ่นไอรัก” กับการวิ่งบนเส้นทางที่โอบล้อมด้วยความเป็นวิถีชุมชนในชนบท จากแนวคิดในเดือนในวันแห่งความรัก (Valentine) และวันมาฆบูชา เป็นความรักในพระพุทธศาสนา โดยคณะจัดงานต้องการส่งต่อความรัก ความปรารถนาดีสู่ชุมชนและผู้ด้อยโอกาสต่อไป

หนึ่งในความพยายามก่อร่างสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็ง แนวทางตามรอยพ่อหลวงราชกาลที่ 9 โดยมี พระครูวรสุตตาเขตต์ เจ้าอาวาสวัดสันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ พระสงฆ์นักพัฒนา กล่าวว่า  การทำงานในชุมชน เน้นการนำศีล 5 มาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของคนในชุมชน หากไม่มีเหล้า จะสามารถสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้ “วิ่งอิ่มบุญ สานอุ่นไอรัก” นับว่าเป็นการจัดงานเพื่อระดมทุนจัดตั้งกองทุน “ชมรมคนหัวใจเพชร” อ.ไชยปราการ ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคนที่เลิกเหล้าได้ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งคนงดเหล้าครบพรรษามารวมกลุ่มกัน ทำกิจกรรมในชุมชน รณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนและคนในชุมชนได้เห็นความสำคัญ เกิดการลด ละ เลิกเหล้า และหันมาดูแลสุขภาพ

กิจกรรมวิ่งที่ตั้งขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เนื่องในวันแห่งความรักกับวันมาฆะบูชา จึงได้จัดงานวิ่งขึ้นมาสำหรับเป็นการสื่อสารให้ผู้คนได้รับรู้ ได้เห็นเป็นตัวอย่าง ให้คนในสังคมได้เห็นว่า มีกลุ่มคนที่เลิกเหล้าตลอดชีวิตนั้นมีอยู่จริง มีอยู่ในชุมชนของเรา และมีความตั้งใจว่า ชมรมคนหัวใจเพชร จะช่วยกันออกไปรณรงค์ เพื่อให้คนเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มมากขึ้น และงบเงินที่ได้จากการระดมทุนหลังหักค่าใช้จ่ายจากวิ่งจะนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีการช่วยเหลือระหว่างในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ใครเจ็บป่วยก็จะลงไปดูแลกันในอำเภอไชยปราการของเรา นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี

นายสายชล  จันทร์สม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านสันทราย ตำบลศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ ได้เปิดเผยหลังจากกิจกรรมผ่านพ้นไปอย่างลุล่วงด้วยดีว่า  กิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนในทุกขั้นตอน ใครมีอะไรก็เอามาร่วม ใครทำอะไรได้ก็ช่วยในส่วนที่ตนเองถนัด ในชุมชนมีโรงผลิตเครื่องปั้นดินเผา ก็เอามาช่วยมาโปรโมทของดีในชุมชน หลวงพ่อพระครูฯ เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  งานอาสาจากคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน แม่บ้าน หน่วยช.ร.บ. ทั้งนี้เป็นความประสงค์ของท่านพระครูวรสุตตาเขตต์ เจ้าอาวาสวัดสันทราย ที่ต้องการรณรงค์งดเหล้ากับคนในชุมชน ขยายผลสู่อำเภอและจังหวัด หวังว่าจะให้งาน “วิ่งอิ่มบุญ สานอุ่นไอรัก” ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการประชาสัมพันธ์งานรณรงค์งดเหล้า และทำให้คนในชุมชนตื่นตัว พร้อมที่จะออกมาร่วมเป็นผู้จัดในงานต่างๆ สำหรับการระดมทุนเพื่อร่วมก่อตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ให้คนเลิกเหล้า ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 564 คน รวมรายรับจากผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุน หลังหักค่าใช้จ่ายเสื้อ, เหรียญที่ระลึก, ถ้วยรางวัลและค่าดำเนินการเข้าชมรมคนหัวใจเพชรจำนวน 70,310 บาท เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติภารกิจงานชวนคนงดเหล้าต่อไป ต้องขอขอบคุณนักวิ่งอิ่มบุญและผู้สนับสนุนทุกท่าน และรอพบกับงานวิ่งพักตับในช่วงเข้าพรรษานี้

นายอุทัย  สอนจีน ปลัดอาวุโสอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ ให้ข้อมูลว่า ท่านพระครูสุตตาเขตต์ เจ้าอาวาสวัดสันทราย เป็นพระสงฆ์นักพัฒนามีแนวทางทำงานรณรงค์เรื่องการลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ และอบายมุข หลวงพ่อท่านทำงานด้านนี้มาโดยตลอด เป็นการทำงานโดยคณะสงฆ์  ซึ่งได้มีการจัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชร(เลิกเหล้ามากกว่า 3 ปีขึ้นไป) หากใครเลิกเหล้าได้จะมีการมอบรางวัลในระดับจังหวัด ทั้งนี้มีหลายภาคส่วนอาทิ คณะสงฆ์ สาธารณสุขอำเภอ ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ กิจกรรม “วิ่งอิ่มบุญ สานอุ่นไอรัก” นับว่าสุดยอด มีการผนวกในเรื่องศาสนา งดเหล้า-บุหรี่และก็เรื่องของสุขภาพเข้าด้วนกัน ทางอำเภอคิดว่าจะขยายผลโครงการต่างๆ ของหลวงพ่อมาเป็นแหล่งเรียนรู้สู่หมู่บ้าน –ตำบลเข้มแข็ง โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาและชวนงดเหล้าตลอดปี

นายอินทร สัญญะวงค์ ประธานชมรมคนหัวใจเพชร อำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  ผมเป็นบุคคลคนต้นแบบเลิกดื่มสุราครบ 3 ปี หลังจากที่เลิกเหล้าแล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดงเย็น คัดเลือกคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี และได้จัดเวทีมอบเข็มคนหัวใจเพชร พร้อมใบประกาศเพื่อเชิดชูในการทำความดี  จากนั้นทางพระครูฯ ได้ปรึกษาว่าน่าจะมีการจัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชรขึ้นมา เพื่อให้เป็นกลุ่มเหนียวแน่น และได้มีส่วนร่วมกับงานในชุมชนรณรงค์เชิญชวนให้คนอื่นเลิกเหล้าโดยแต่ตั้งให้ผมเป็นประธานคนหัวใจเพชร เริ่มชวนให้คนดื่มค่อยๆ ลด ค่อยๆ เลิก จากนั้นก็ส่งกำลังใจชวนให้มาร่วมกลุ่มด้วยกัน ช่วยเสริมความรู้ แบ่งปันข้อคิดแต่ละคน ซึ่งจะเป็นภารกิจของคนหัวใจเพชรต่อไป  ขณะนี้มีคนหัวใจเพชรจำนวน 40 คน ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน ร่วมคิดการสร้างกิจกรรมในชุมชนคนหัวใจเพชรจะสามารถเป็นสื่อสัมพันธ์ ได้ลงเยี่ยมคนในชุมชน  เชิญชวนให้ลด ละ เลิกได้  สำหรับภารกิจก็คงจะตั้งต้นจากงานวิ่งครั้งนี้  ซึ่งจะนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบปัญหาจากเหล้า และผู้ต้องการความช่วยเหลือที่อยู่ในชุมชนต่อไป

นายสมศักดิ์ คำมูล อายุ 53ปี หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งครั้งนี้กล่าวว่า ผมกับเพื่อนๆ มาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพกันครับ ที่ไหนมีวิ่งเราก็ไปกัน ผมเลิกดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว เมื่อก่อนเคยดื่มเหล้าเยอะมากดื่มจนรุ่งเช้าบ่อยๆ จนเกิดอุบัติเหตุขับรถชน ขาของผมเสียลีบไปข้างหนึ่ง เลยต้องหาวิธีออกกำลังขาให้มีแรงขึ้นมา จึงเริ่มปั่นจักรยาน ได้เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าแข่งขันบ้าง ได้มาทราบว่าส่วนใหญ่นักกีฬาจะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ เลยตัดสินใจเลิกดื่ม แล้วหันมาดูแลสุขภาพจริงจัง การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่มีกำลังสู้นักปั่นคนอื่นเขา  เมื่อก่อนเคยเป็นภูมิแพ้ ขณะนี้เลิกดื่มมา 5 ปีแล้ว พอเราเลิกดื่มเรากลายเป็นคนแข็งแรง ไปตรวจสุขภาพไม่มีความผิดปกติใดๆ เลย จึงอยากเชิญชวนให้มาออกกำลังกายและเลิกเหล้ากันนะครับ

ในขณะที่นักวิ่งประเภทครอบครัว คุณอรวรรณญา ไหลหลั่ง ชาวบ้านอำเภอไชยปราการ เล่าว่า ที่ผ่านมาเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายแต่ชอบสนุกสนานเฮฮา ชอบดื่มกินเที่ยวก็เลยอ้วน จะเล่นกับลูกนิดๆหน่อยๆ ก็เหนื่อยง่าย จนวันหนึ่งคุณหมอบอกว่ามีภาวะเสี่ยงโรคความดัน เบาหวาน จึงได้เข้าร่วมกับชมรมอออกกำลังกายของชมรมคนหัวใจเพชรอำเภอไชยปราการ และจะต้องไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดี  หันมาออกกลังลังกายอย่างสม่ำเสมอ อยากมีสุขภาพดีไม่มีโรคภัย เพราะกลัวว่าจะไม่ได้อยู่ดูแลลูกสาว ขณะนี้อายุ 4 ขวบแล้ว เดี่ยวนี้ใครชวนให้ดื่มก็นึกถึงหน้าลูกและตั้งใจว่าเราต้องอยู่ดูแลลูก

นอกจากกิจกรรมวิ่งที่ชุมชนได้รวมตัวกันจัดขึ้นมาเพื่อระดมเข้ากองทุนชมรมคนหัวใจเพชรเพื่อปฏิบัติภารกิจชวนคนเลิกเหล้าแล้ว ด้านเครือข่ายงดเหล้าก็ยังคงออกรณรงค์ชวนคนงดเหล้าทั่วประเทศในทุกกิจกรรม โดยชวนให้หันไปออกกำลังกายหรือทำอย่างอื่นที่ได้ประโยชน์มากกว่าการดื่มกินเหล้าเบียร์ เนื่องจากสมัยนี้ผู้คนให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะ“วิ่ง” จนกลายเป็นกระแสกันไป

“วิ่ง” สามารถทำได้ง่าย ไม่ต้องมีอุปกรณ์ ใครๆ ก็วิ่งได้ แล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะหาสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตกันบ้างหรือยัง..

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””