คณาจารย์ มจร. ร่วมพิธีเถราภิเษก พระสังฆราชลาวองค์ใหม่ (ดร.พระมหางอน) พร้อมถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

0
1953

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พระโสภณวชิราภรณ์ (ท่าเนจ้าคุณไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผอ.ส่วนงานบริหารสถาบันวิจัยพุทธศาตร์ นายสมหมาย สุภาษิต รอง.ผอ.ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการบริการสังคม และพระมหาโกศล ธีรปญฺโญ นักวิเทศสัมพันธ์

ร่วมพิธีเถราภิเษก (ฮดสง) และในการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกอบพิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนาแด่พระอาจารย์ใหญ่ ดร.มหางอน ดำรงบุญ ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ณ วัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว