คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม ถกแผนปฏิบัติการเชิงรุก สร้างการรับรู้ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570

0
176

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายธาดา เศวตศิลา ประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา  ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยครั้งนี้ เพื่อระดมแนวคิดตามแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ( พ.ศ.2566-2570) โดยเน้นการผลิตสื่อเชิงรุกการส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และแนวทางการเผยแพร่ต่อไป