คณะอนุกรรมการปฏิรูปฯ ตั้งเป้าปฏิรูปการเรียนการสอนพุทธเสร็จทันพ.ค.62

0
1058

วันนี้ (31 ต.ค.) ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ มีการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภายหลังการประชุม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)  ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติร่วมกันที่จะนำเรื่องสติศึกษามาเป็นต้นทางในการดำเนินการเป็นฐานของการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับชั้นป.1-ม.6 เพื่อให้เกิดผลในปลายทางคือ เด็กมีเบญจศีล, เบญจธรรม, มีความเมตตา, สุจริต, เคารพ, สัจจะ, และสติ โดยในที่ประชุมยังได้หารือถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการนำหลักการดังกล่าวมาจัดการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนาในแต่ละระดับชั้น ว่าจะต้องมีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร ครูควรสอนอย่างไร รวมทั้งหลักสูตรควรมีลักษณะใดด้วย

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า หลังจากการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการแต่ละชุด จะต้องนำผลจากการประชุมไปสรุป และหาแนวทางในการดำเนินการตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ก่อนที่ในเดือนม.ค.2562 จะนำมาสรุป แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งมีการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้เกิดเป็นโมเดลการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯในเดือนก.พ.2562 เพื่อพิจารณาเสนอไปยัง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ หากนพ.ธีระเกียรติ เห็นชอบรูปแบบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯเสนอ คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้เดือนพ.ค.2562 ซึ่งจะทันเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562