คณะอนุกก.การส่งเสริมคุณธรรมฯ ผนึกทุกภาคส่วนร่วมจัดงานวันมาฆบูชา ผุดโรงหนัง 100 ที่นั่งฉายการ์ตูนเมืองนิรมิต ฟื้นราชประเพณี “จุดเทียนรุ่ง” เทศน์-สวดตลอดรุ่ง

0
1347

คณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ประชุมติดตามความคืบหน้า ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนผนึกกำลังส่งเสริมการรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

นายวีระ กล่าวภายหลังการประชุมว่า คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่มี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ได้เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ดำเนินการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคคณะสงฆ์ และองค์กรเครือข่ายทางศาสนารวมกว่า 50 องค์กร ร่วมกันจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2560 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผนึกกำลังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า โดยในส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 1. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งจัดเป็นศูนย์จริยศึกษา มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การบรรยายธรรมของพระธรรมวิทยากร การแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับมาฆบูชา โรงหนังเฉลิมทัศน์ จำนวน 100 ที่นั่ง จัดฉายภาพยนตร์การ์ตูนเมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร (พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก) วันละ 4 รอบ ๆ ละ 1 ชม. เป็นต้น 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ 3. ขอเชิญฟังเทศน์ ร่วมสวดมนต์ตลอดคืน ณ วัดที่ได้รับพระราชทานเทียนรุ่ง(โบราณราชประเพณี) 3 วัด คือ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 4. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับทุกวัดใน 50  เขตของกรุงเทพมหานคร

และ 5. เชิญทูตานุทูตในประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา จำนวน 6 ประเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ขณะที่ในส่วนภูมิภาค มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกันประกอบด้วย 1.จัดงานพระพุทธศาสนามาฆบูชาอาเซียนใน 15 จังหวัด ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาเซียนนำวิถีถิ่น วิถีไทย และวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระดับรัฐ-เอกชน-ประชาชน

และ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ศาสนพิธี และองค์ความรู้ โดยกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การแข่งขันขับร้องเพลงธรรมะ การประกวดอาราธนาในพุทธศาสนพิธี การทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน การแสดงนิทรรศการวันมาฆบูชา และนิทรรศการผลงานขององค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งกำหนดให้มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ และรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านศูนย์ประสานงานการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา กรมการศาสนา(ศน.)

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ในส่วนของการบูรณาการการทำงานร่วมกันนั้น ได้ขอความร่วมมือให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ภาคคณะสงฆ์และวัดทั่วประเทศ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมทุกจังหวัดจัดกิจกรรมมาฆบูชา ภาครัฐ กระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดกิจกรรม ณ วัดบริเวณใกล้เคียง หรือสถานที่ที่กำหนด สถาบันการศึกษา ให้สถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมเป็นคณะทำงานจัดกิจกรรมกับวัดและชุมชน โดยให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ภาคประชาชน มีการประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการภายในชุมชนเกี่ยวกับความสำคัญและแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน เชิญชวนกันแต่งกายชุดขาว ทำบุญบำเพ็ญกุศล รักษาศีล ฟังธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา หรือร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม