คณะสงฆ์ อปท. ชุมชน ร่วมทำ MOU ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ “รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” ที่วัดพระธรรมกาย

0
4055

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓  เชิงคุณภาพ ทุกภาคส่วนประสานพลังขับเคลื่อนอย่างล้นหลาม

สำนักข่าว Thai R News – วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคม “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน” บริเวณหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ภายใต้ชื่อโครงการ “รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” หนึ่งในโครงการของ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ ระหว่าง ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ผู้แทนคุณสถาพร มาทรัพย์ กำนันตำบลคลองสาม คุณธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์ผู้นำชุมชนตำบลคลองสาม และคุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ ประธานชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี  ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี ในฐานะผู้รับข้อตกลงความร่วมมือ และพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าคณะปกครองตำบลคลองสาม ในฐานะผู้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โดยมี พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์ให้เมตตาร่วมเป็นสักขีพยาน และเจริญชัยมงคลคาถา ท่ามกลางผู้นำชุมชน และประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ คน

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม และรณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการรักษาศีล ๕ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในมวลหมู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม คือครอบครัว แล้วขยายผลสู่เครือข่าย “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน(ราชการ) ให้เป็น “ชุมชนชาวพุทธต้นแบบทางศีลธรรม” และสนับสนุนให้มีการประกาศยกย่อง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน สถานศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ โดยมีความมุ่งมั่น สนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้เกิดผลงานสัมฤทธิผลตามเป้าหมายในระดับสูงสุดต่อไป

ภายในงาน พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีฯ ได้มอบป้าย “บ้านเติมสุข – รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” ให้กับครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นแรกจำนวน ๑๐๐ กว่าหลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลคลองสาม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมโครงการฯ และตั้งใจสมาทานอาราธนาข้อปฏิบัติตามหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติให้เป็นปกติ

ลดละเลิกอบายมุข ฝึกฝนนิสัยให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล รักษาบ้านเรือนให้สะอาดเป็นระเบียบเพื่อให้เกื้อกูลต่อการรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ และสร้างความครัวอบอุ่น บ้านน่าอยู่ ดูสบายตา พาสบายใจ รวมทั้งยังได้มอบ “หมวกอาสาสมัคร รักษ์ศีล ๕ รักษ์ชุมชน ปทุมธานี” และป้ายบ้าน “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ” แก่ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในตำบลคลองสาม ผู้มีจิตอาสาประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และสมาพันธ์ผู้นำชุมชนตำบลคลองสามดำเนินงานโครงการรักษ์ศีล ๕ รักษ์ชุมชน “ชุมชนน่ามอง คลองสามน้ำใส” อีกทั้งยังมอบ “หมวกอาสาสมัครฯ” ให้แก่คณะกรรมการชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี ในฐานะอาสาสมัครเพื่อช่วยงานพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบป้าย “งดเหล้าเข้าพรรษา รักษาศีล ๕ ถวายเป็นพุทธบูชา” เพื่อนำไปติด และจัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขเทศกาลเข้าพรรษาในหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ

ในท้ายที่สุดเป็นการมอบป้าย “โรงเรียนรักษาศีล ๕” ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ยุวชนตำบลคลองสามที่เข้าร่วมโครงการยุวชนต้นแบบรักษ์ศีล ๕ “ติวฟรีพี่สอนน้อง” และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุรักษ์ศีล ๕ “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองสาม” เพื่อนำไปติดตั้งจิตสำนึกในการรักษาศีล ๕ ให้เป็นปกติ และร่วมกันปฏิญาณตนรักษาศีล ๕ ก่อนดำเนินกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานฯ ได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากวัดพระธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ในฐานะบุญสถานของชุมชนตำบลคลองสาม ร่วมกับการประสานงานของชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม สมาพันธ์ผู้นำชุมชนฯ ผู้นำชุมชน ประธานหมู่บ้าน และประชาชนชาวตำบลคลองสาม