คณะสงฆ์-พศจ.สระแก้ว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

0
1194

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดเหล่าอ้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดหนองกะพ้อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภออรัญประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย กล่าวกับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ว่า คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วและจังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว(พศจ.สระแก้ว) เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามมติมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประกอบพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลตามความเหมาะสม จังหวัดสระแก้วได้พร้อมใจกันทุกภาคส่วนจัดพิธีฯ ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดวัดศูนย์กลางการจัดพิธีฯของจังหวัด หมุนเวียนไปทั้ง ๙ อำเภอ ซึ่งเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ กำหนดจัดพิธีที่วัดเหล่าอ้อย อำเภออรัญประเทศ

พสกนิกรชาวจังหวัดสระแก้วต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงพร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียง  การจัดพิธีฯจะดำเนินการต่อเนื่อง โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วได้กำหนดวัดศูนย์กลางการจัดพิธีฯ ตลอดทั้งปี ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////