คณะสงฆ์อ.วัฒนานคร มอบตู้พระทำนำสุข 1 ตำบล 1 ตู้ ในเขตปกครอง 9 ตำบล เพื่อช่วยเหลือปชช.ที่เดือดร้อน ขัดสน ว่างงาน

0
286

ด้านพระนักเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะฯ -พศจ.สระแก้ว -ร.พ.จิตเวชฯ ประสานความร่วมมือเตรียมช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หลังมาตรการผ่อนปรน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์อำเภอวัฒนานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบถุงยังชีพจำนวน  300 ชุด แก่ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 45 ราย จาก 9 ตำบลในเขตอำเภอวัฒนานคร เพื่อนำไปช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นได้มีพิธีมอบตู้พระทำนำสุข 1 ตำบล 1 ตู้พระทำนำสุข แด่เจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอวัฒนานคร จำนวน 9 ตำบล เพื่อนำไปตั้งที่วัดช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและขัดสน ตกงานหรือว่างงาน อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 พระมหาทวี วิสารโท รองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร กล่าวว่า คณะสงฆ์อำเภอวัฒนานคร โดยการนำของพระครูวัฒนานครกิจ เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว(พศจ.) ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายได้ดำเนินการตั้งโรงทานตามพระดำริอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ได้จัดพิธีมอบ “ตู้พระทำนำสุข 1 ตำบล 1 ตู้พระทำนำสุข” แด่เจ้าคณะตำบลทุกตำบลในอำเภอวัฒนานคร สำหรับนำไปใส่เครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) ด้วยความตั้งใจว่าจะสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอวัฒนานครอย่างเป็นระบบระเบียบ ขยายผลไปยังวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความเป็นเอกภาพในกิจการงานคณะสงฆ์อำเภอวัฒนานคร การจัดกิจกรรมโรงทานตามพระดำริและมอบตู้พระทำนำสุข 1 ตำบล 1 ตู้ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะสงฆ์อำเภอวัฒนานคร และเจ้าอธิการเพลิน พุทธิสาโร เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส-หนองหมากฝ้าย เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำใส อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เร็วๆนี้ (17 มิถุนายน 2563) พศจ.สระแก้ว ร่วมกับพระนักเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะของจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ 4 อำเภอตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นการนำหลักธรรมะเยียวยาใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังได้หารือกับผู้บริหารโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับพระนักเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะจังหวัดสระแก้ว เพื่อประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิตและการดูแลจิตใจกลุ่มเปราะบางทางสังคมผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามกระบวนการ “ส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา” เรียกว่า วัคซีนใจ เป็นการลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตและเพิ่มศักยภาพทางจิตใจ หรือภูมิคุ้มกันทางใจหลังมาตรการผ่อนปรน