คณะสงฆ์ลาดพร้าว สร้างบ้านเปี่ยมสุขมอบให้ประชาชนผู้เดือดร้อน

0
113

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.63 ที่ชุมชนนครหลวง เขตจตุจักร กทม. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธาน มอบบ้านเปี่ยมสุข โดยการจัดสร้างของ พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เจ้าคณะเขตลาดพร้าว มอบให้กับนายสมคิด และนางมณฑา จันสอน ชาวบ้านชุมชนนครหลวง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านในพื้นที่

ทั้งนี้พระพรหมเสนาบดี กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านศีล 5 เป็นโครงการที่มุ่งให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน โดยมีคณะสงฆ์ขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมของศีล 5 มาสร้างความปรองดองให้ชุมชนมีส่วนร่วม และให้การสงเคราะห์ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะด้านการศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ มีการให้ทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี

ด้านพระมหาเขมานันท์ กล่าวว่า การสร้างบ้านมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนนครหลวง เกิดจากการรับสนองนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล5 ของพระพรหมเสนาบดี ที่ต้องการให้พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมดูแล ใกล้ชิดกับชุมชน โดยที่ผ่านมาได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ชุมชนต่างๆ และได้เห็นความลำบากของประชาชนในชุมชนนครหลวง พบที่อยู่อาศัยของนายสมคิด และนางมณฑา  ทรุดโทรม น้ำท่วม คณะสงฆ์เขตลาดพร้าว และวัดลาดปลาเค้า รวมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสร้างบ้านมอบให้ในครั้งนี้ โดยโครงการนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากไร้ และประสบความเดือดร้อน