คณะสงฆ์ปทุมฯ ประชุมออนไลน์ด่วน! คุมเข้มมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 พร้อมใจเจริญพระพุทธมนต์ผ่านซูม เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล

0
295

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส พระเลขานุการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบซูม (Zoom) โดยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สืบเนื่องจากจังหวัดปทุมธานี ปรับระดับการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่จำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดอย่างยิ่ง เพื่อให้การสกัด และยับยั้งการระบาดของโรคเป็นไปโดยรวดเร็วและเด็ดขาด รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 4150/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งมีการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงเป็นที่มาของการประชุมออนไลน์พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี วาระเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานสถานการณ์ภาพรวม แจ้งรายละเอียดการกำหนดมาตรการต่างๆ ของทางราชการ พร้อมทำความเข้าใจ และร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติ ในส่วนของวัด และพระสงฆ์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของทางราชการอย่างเต็มที่

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานการประชุมฯ ออนไลน์ กล่าวชี้แจงแนวปฏิบัติของวัดและพระสงฆ์ตอนหนึ่งว่า “ขอให้พระสงฆ์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรค เมื่อต้องพบปะกับบุคคลอื่นหรืออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค โดยต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดต่างๆ นั้น เมื่อจังหวัดปทุมธานีกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงมีการกำหนดมาตรการห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ อีกทั้ง ในส่วนพื้นที่สาธารณสงเคราะห์ต่างๆ ภายในวัด ขอความร่วมมือให้ปิดภายในเวลา 21.00 นาฬิกา เป็นต้น”

นายแพทย์อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุม นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน กล่าวตอนหนึ่งในที่ประชุมออนไลน์ว่า “สืบเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2564 อันเป็นช่วงวันหยุดเทศกาล โดยในรอบนี้ผู้ติดโรคจะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อยมากในระยะแรก ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มีความผ่อนคลายกับสถานการณ์การควบคุมโรคที่ดีขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ไม่ค่อยระมัดระวังป้องกันตัวอย่างในช่วงต้นของการระบาด จึงทำให้โรคแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร มีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน และต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดมาตรการควบคุมการระบาดของโรคให้เข้มข้นกว่าเดิม เพื่อมิให้เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทวีความร้ายแรงมากขึ้น และให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว”

ในช่วงท้าย พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ที่เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบซูม (Zoom) ได้พร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล เป็นขวัญและกำลังใจแก่ประเทศชาติและประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกด้วย

ที่มา : https://www.facebook.com/1551124945165974/posts/2935212790090509/