คณะสงฆ์ปทุมธานี – ศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดงานวันเด็กปี 62 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ของขวัญกว่าหมื่นชิ้น อาหาร-ขนมฟรีกว่า 100 ร้าน

0
2674

วันนี้ (5 มกราคม 2562) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานจำนวน 17 องค์กร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” และกิจกรรม “รวมใจเยาวชนไทยทำความดี จังหวัดปทุมธานี” โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นประธาน มีพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่, พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ และผู้นำชุมชน-องค์กรจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วม โดยภายในงานฯ ได้จัดให้มีพิธีบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้มงคลนามทรัพย์บานชื่นของชุมชนอำเภอคลองหลวง ตามโครงการรักษ์บ้าน รักษ์ศีล 5 หน้าบ้านน่ามอง และพิธีมอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติฯ ให้กับ 200 ชุมชน/หมู่บ้าน/องค์กรในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกาย

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 นับเป็นการจัดงานต่อเนื่องปีที่ 3 หลังจากที่ได้มีกระแสตอบรับจากชุมชนในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกายให้ความสนใจพาบุตรหลานมาร่วมงานนับหมื่นคนในปีที่ผ่านๆ มา โดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวง, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, วัดพระธรรมกาย, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี, สมาคมนักข่าวปทุมธานี, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี, มูลนิธิธรรมกาย, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, กลุ่มต้นกล้าคุณธรรมอำเภอคลองหลวง, กองชุมชนสัมพันธ์, ชมรมเรารักคลองสาม, ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในอุปถัมภ์พระครูวิจิตรอาภากร, ชมรมบ้านแก้วสายใยรัก, ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี และสถานี GBN (Global Buddhist Network)

 

นายองอาจ กล่าวต่อไปว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็ก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก ซึ่งในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจกับอนาคตของชาติ คือ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น. โดยใช้สถานที่จัดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย ซึ่งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน จะได้รับทั้งความรู้ ความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมเชิงพุทธ, การจัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา 4.0, กิจกรรมการลุ้นแลกของขวัญสุดพิเศษ และการออกร้านขนม เครื่องดื่ม และอาหารหลากหลายเมนูสุดอร่อย ซึ่งผู้เข้าร่วมงาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยแบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมฯ ภายในศูนย์การเรียนรู้ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย ออกเป็น 6 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 กิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ” สร้างความเป็นสิริมงคล ต้อนรับศักราชใหม่ ด้วยการกราบสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้มงคล เรียนรู้การกราบพระรัตนตรัย และอธิษฐานจิตประจำวันที่สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้าน เพื่อร่วมรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม

โซนที่ 2 นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา 4.0 “พลเมืองสร้างสรรค์ รู้เท่าทันกฎแห่งกรรม” เป็นจุดที่จะนำพาผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของการเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและอบายมุขทั้งหลายที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในสังคมปัจจุบัน ตั้งแต่โลกมนุษย์จนถึงโลกหลังความตายตามคำสอนของพระพุทธองค์ ประกอบสื่อมัลติมีเดีย การแสดงพิเศษ และแสงสีเสียง เสมือนจริงสุดตื่นตาตื่นใจ

โซนที่ 3 นิทรรศการเส้นทางพระผู้ปราบมารและโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 7 สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยการสักการะขอพรเบื้องหน้ารูปเหมือนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร ที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นกรณีพิเศษ

โซนที่ 4 นิทรรศการผู้นำการเปลี่ยนแปลง รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการนำเสนอองค์ความรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียสมัยใหม่ ประกอบกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้พลาสติก วัสดุที่ก่อมลพิษแก่โลก นำเสนอทางแก้ไขด้วยการร่วมกันใช้สิ่งทดแทน

โซนที่ 5 เวทีกิจกรรมหลักหน้างาน เป็นเวทีแห่งการแสดงความสามารถพิเศษของเด็กและเยาวชน “คนเก่งและดี” และเป็นจุดส่งหางบัตรลุ้นรับของขวัญของคณะผู้ปกครองที่พาบุตรหลานร่วมงาน

โซนที่ 6 ร้านตัดผมบริการฟรี โดยทีมงาน Max U-turn, เวทีแลกรับของขวัญสุดพิเศษ รวมจำนวนนับ 10,000 ชิ้น และการออกร้านแจกขนม อาหาร เครื่องดื่มหลากหลายเมนูสุดอร่อย รวมจำนวนกว่า 100 ร้าน โดยคณะผู้ใหญ่ใจดีจากเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการจัดงานฯ ได้ที่ Call Center 02-831-1234.