คณะสงฆ์นครปฐม ดึงท้องถิ่นร่วมพัฒนาโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

0
1089

วันนี้ (2 ต.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่อาคารหอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU ) ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จ.นครปฐม ระหว่างคณะสงฆ์จ.นครปฐม กับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม(พศจ.นครปฐม) ร่วมลงนาม พร้อมกันนี้ พระเถระ ตัวเเทนภาคีเครือข่าย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน

พระเทพเจติยาจารย์ กล่าวในพิธีเปิดว่า การประชุมครั้งนี้เป้าหมายสำคัญก็เพื่อมาร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ด้วยการรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้มั่นคงเพราะ 3 สถาบันคือฐานรากของชาติ เช่นต้นไม้ใหญ่อาศัยรากเลี้ยงต้นสมบูรณ์ฉันใด ความมั่นคงของชาติก็ขึ้นกับ 3 สถาบันอันเป็นพื้นฐานสร้างสังคมไทยให้อยู่ร่มเย็นฉันนั้น

พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ในฐานะประธานอนุกรรมการโครงการฯ ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวบรรยาย หัวข้อ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยแนะให้เจ้าอาวาสวัดประสานความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไวยาวัจกร กรรมการที่วัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินโครงการนี้ ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา พ่อค้าแม่ค้า บริษัท/ห้างร้าน สถานประกอบการและภาคเอกชน ร่วมกระบวนการสร้างสุขตามหลัก 5ส และหลักพุทธธรรมที่ทำให้เกิดสังคมสุขภาวะ นำไปสู่สังคมที่มีความสุข ด้วยการสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะอาด สะดวก สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัด เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่แบบอย่างทั้งด้านกายภาพ และด้านจิตใจ

พระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าวอีกว่า แนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับโครงการฯ จำเป็นต้องสร้างการยอมรับจากผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกฝ่าย เพราะสิ่งที่เป็นเป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างวินัยที่สามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องตามตัวชี้วัด “ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา” ดังนั้นการเริ่มต้นที่ดี จึงควรให้ผู้เกี่ยวข้องมีการยอมรับซึ่งกัน อันจะนำไปสู่ 3 พันธกิจ “วัดสวยด้วยความสุข” 1.การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ 2.พัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชน ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ 3.พัฒนาพื้นที่จิตและปัญญาของวัดและชุมชน ตามแนวพระพุทธศาสนา

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.พศจ.นครปฐม กล่าวว่า สำหรับบันทึกความเข้าใจ (MOU) ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการประชา รัฐ สร้างสุข จ.นครปฐม ที่ทุกฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย 1. ร่วมกันศึกษารวบรวมข้อมูลและวางแผนการพัฒนาวัด ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 2. ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯให้เกิดเป็นรูปธรรม 3. ร่วมกันติดตาม ประเมินผลการดำเนินการโครงการฯ 4.ร่วมกันสรุปผลการดำเนินการ ถอดบทเรียน สรุปองค์ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบและขยายผลไปสู่วัดและชุมชนอื่นต่อไป

 

ทั้งนี้ สำหรับโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข เป็นหนึ่งในโครงการที่มหาเถรสมาคม(มส.) มีมติเห็นชอบในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้วัดเป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะกับการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นที่พึ่งทางกาย จิตใจ และปัญญา สมตามบทบาทหน้าที่ของวัดและคณะสงฆ์