คณะสงฆ์จ.สระแก้ว ร่วมกับ พศจ.สระแก้วจัดโครงการ “ทานน้ำใจใส่ตู้ปันสุข” สัญจร หนุนจังหวัดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

0
712

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.00 น. พระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว  พร้อมด้วย พระครูสุตปัญญาวุธ  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าคณะตำบลสระขวัญเขต 2 และเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว (พศจ.สระแก้ว)  ได้รับมอบหมายจากพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว ให้ดำเนินโครงการ “ทานน้ำใจใส่ตู้ปันสุข” สัญจร ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค สิ่งของเครื่องใช้ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ของจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานรับมอบสิ่งของ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  จากนั้นคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว และ พศจ.สระแก้ว ได้เดินทางไปมอบสิ่งของแก่นายณัฏฐพงศ์ สุขวิศิฏฐ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อนำใส่ “ตู้ปันสุข” ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว

พระครูสุตปัญญาวุธ กล่าวว่า พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว เล็งเห็นความจำเป็นในวิถีชีวิตแบบใหม่ หรือ New Normal ที่ทำให้เกิด “ตู้ปันสุข” สัญลักษณ์ของความรัก การแบ่งปัน ที่คนไทยมีน้ำใจให้กันในห้วงที่บ้านเมืองกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติจากโรคระบาด เมื่อจังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มีนโยบายจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือประชาชนขึ้นในสถานที่ราชการ เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ หน่วยงานราชการ เป็นต้น คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ขออนุโมทนาในความตั้งใจดีของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน จึงได้รวบรวมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีจิตศรัทธานำไปสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว โดยจะสัญจรไปตามจุดตั้งตู้ปันสุขเพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปเติมใส่ตู้ไว้ช่วยเหลือประชาชน

เป็นการสนองพระดำริท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงมีพระเมตตาให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19  นอกจาก “ตู้ปันสุข” ของทางราชการแล้ว คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วยังมีการจัดตั้ง “ตู้พระทำ นำสุข” ขึ้นในวัดเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้วย