คณะสงฆ์จ.สระแก้ว นำร่องตั้งศูนย์เพาะกล้าพืชผักช่วยวัดสานนโยบาย “สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ” ตามมติมหาเถรสมาคม

0
511

วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย เผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) เรื่องสวนครัวนำสุขพอเพียง เพื่อเพียงพอตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากประชาชนจำนวนมากเผชิญกับความยากลำบาก จึงมีการบูรณาการโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เข้ากับศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยแนวคิด “สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ” ส่งเสริมให้วัดสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบว่างงานหรือยังไม่ได้ประกอบอาชีพ ได้ปรับวิถีชีวิตในแบบวิถีพุทธ วิถีเกษตร ปลูกผักสวนครัวเพื่อนำไปปรุงอาหาร หรือจำหน่ายคืนให้วัดนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ขณะนี้มีหลายวัดในทุกอำเภอของจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการตามมติมส.ดังกล่าว

ด้าน พระมหาศราวุธ จิตตทนฺโต ป.ธ.9 เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ กล่าวว่า เพื่อให้นโยบายนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามมติมส. และช่วยเหลือวัดขาดแคลนเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าผัก จึงมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์เพาะกล้าพืชผักสวนครัวแจกวัดในพื้นที่ โดยเลือกศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง สภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ให้เป็นศูนย์ฯช่วยเหลือวัดอำเภออรัญประเทศ หากมีผลตอบรับดีและมีศักยภาพเพียงพอ อาจขยายความช่วยเหลือไปยังอำเภอพื้นที่ข้างเคียง

เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธเกษตรพอเพียงสำหรับชาวบ้าน  แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชน สถานที่ท่องเที่ยวนวัตวิถี และฐานรองรับกิจกรรมคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศในโครงการสังฆประชาปันสุข มีเนื้อที่การเกษตร  จำนวน 30 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจำนวน 15 ไร่ ใช้ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มะนาว ชมพู่ ฝรั่ง พริก มะละกอ ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักชี ส่วนที่สองจำนวน 15 ไร่ ให้ชุมชนรอบวัดได้เข้ามาทำนานำผลผลิตเข้า “ยุ้งฉางสังฆประชาปันสุข” และนำเข้ากองทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อีกทั้งช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีรายน้อย ช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดใช้เป็นศูนย์กักตัวเฝ้าดูอาการคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จำนวน 79 คน โดยมีพระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์