คณะสงฆ์จ.สระแก้ว จัดทัพพระธรรมทูตและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19

0
343

ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2563

วันนี้ (22 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. ที่วัดหนองกะพ้อ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดหนองกะพ้อ เป็นประธานการประชุมพระธรรมทูตและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) 26 มิถุนายน 2563 โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ พระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด ในฐานะพระธรรมทูตฝ่ายบริหารระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

พระรัตนสราธิคุณ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 93 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 มหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติมหาเถรสมาคม มติที่ 313/2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช อีกทั้งมีประกาศสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2563 แจ้งว่าคณะสงฆ์ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินกิจกรรมโรงทานตามที่ปฏิบัติมา หรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเพื่อสนองพระดำริ

ดังนั้นคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จึงได้ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์อำเภอ พร้อมด้วยพระธรรมทูตฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน 38 รูป และพระจริยนิเทศก์ จำนวน 1 รูป พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำนวน 4 รูป พศจ.สระแก้ว บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในวันที่ 25, 26, 28 มิถุนายน 2563

    “เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลฯ พร้อมทั้งได้สนองงานตามพระกรณียกิจ แม่กองงานพระธรรมทูต ได้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโรคระบาด จึงเป็นการบูรณาการงานด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในการทำงานตามหน้าที่ของคณะสงฆ์ในบทบาทพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา” เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว กล่าว