คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว Kick Off มอบ “ตู้พระทำนำสุข” 1 ตำบล 1 ตู้ สู้พิษไวรัสโควิด-19

0
625

วันนี้ (4 มิถุนายน 2563) พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคม(มส.) มีมติเห็นชอบให้วัดจัดตั้ง “ตู้พระทำนำสุข” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายวัด ในจังหวัดสระแก้ว จึงได้มีการจัดตั้งตู้พระทำนำสุขไว้บริการประชาชนเป็นการต่อยอดจากโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วได้สนองพระดำริจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

พระสิริวุฒิเมธี กล่าวว่า เร็วๆ นี้คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว กำหนดจะจัดพิธีมอบ “ตู้พระทำนำสุข 1 ตำบล 1 ตู้” แก่เจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ เพื่อนำไปจัดตั้งในวัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้แวะหยิบอาหาร หรือสิ่งของจำเป็นในตู้ไปบริโภคหรือไปใช้สอยแต่พอดี มีให้แบ่งปัน จากนั้นขยายผลไปยังวัดที่สังกัดเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละวัด ในภาพรวมคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วจะขยายผลไปยังคณะสงฆ์อำเภอต่างๆ ในลักษณะเดียวกัน แนวทางดังกล่าวช่วยให้เกิด “ตู้พระทำนำสุข” แพร่หลายเป็นรูปธรรม มีเอกภาพยิ่งขึ้น สามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว้างขวาง

พระมหาศราวุธ จิตตทนฺโต  ป.ธ.9  เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ กล่าวว่า  คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ พร้อมสนองนโยบายดังกล่าว โดยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว (พศจ.) กำหนดจัดพิธีมอบ “ตู้พระทำนำสุข 1 ตำบล 1 ตู้ “ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยนิมนต์เจ้าคณะตำบลในเขตปกครองฯ มารับตู้พระทำนำสุขไปตั้งบริการประชาชน ส่วนวัดต่างๆ ในเขตตำบลนั้นๆ ช่วงแรกสามารถหมุนเวียนมาช่วยเติมสิ่งของใส่ตู้ประจำตำบลได้ หรือหากวัดใดมีความพร้อมจะตั้งตู้เองก็สามารถดำเนินการได้ แนวทางดังกล่าวสร้างความเป็นเอกภาพตามแนวคิด “สังฆประชาปันสุข” ของคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ

พระมหาศราวุธ กล่าวอีกว่า ในพิธีมอบตู้พระทำนำสุข หรือ “Kick Off เปิดตู้ฯทุกตำบล” จะมีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่เจ้าคณะตำบล เพื่อนำไปสานต่อโครงการ “สานครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ” ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งใจจะส่งเสริมให้วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศมีสวนครัวนำสุขตามมติมหาเถรสมาคม อย่างน้อย 1 ตำบล 1 สวนครัวนำสุข เพื่อสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป โดยเป็นเมล็ดพันธุ์ผักที่ศูนย์เพาะกล้าพืชผัก (ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม) ของคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ ช่วยเหลือวัดจัดทำสวนครัวนำสุข