คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

0
769

ช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2563 โดยมีแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นผู้รับมอบเงินและสิ่งของเพื่อนำไปดำเนินการตามภารกิจของโรงพยาบาลฯต่อไป

โอกาสนี้ พระครูวัฒนานครกิจ เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด พระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว พระครูวิสาลปุญญาภิรัต เจ้าคณะอำเภอตาพระยา พระธรรมทูตฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระจริยานิเทศก์ พระภิกษุเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะ คณะสงฆ์อำเภอวัฒนานคร อำเภอคลองหาด อำเภอเมืองสระแก้ว นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว (พศจ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ พศจ.สระแก้ว อาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) เจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.) บริษัทห้างร้านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีฯ ณ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จากนั้นได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอคลองหาด และอำเภอเมืองสระแก้ว

“การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ซึ่งถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายของคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วในการร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสงเคราะห์และงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วแผ่กว้างไปในทุกสาขาอาชีพ ทุกพื้นที่ชุมชน ผสานหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาและหลักทางการแพทย์สมัยใหม่เยียวยารักษาจิตใจประชาชนให้หายจากความทุกข์กังวลใจ” พระสิริวุฒิเมธี กล่าว

ด้านนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.พศจ.สระแก้ว กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว นอกจากให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ด้วยการตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้สนับสนุนภาคีเครือข่ายต่างๆ ด้วยการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในภารกิจซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์อันดีที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม