คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว มอบเงิน “กองทุนวัดช่วยวัด” ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบ-ขาดแคลนภัตตาหารจากพิษไวรัสโควิด-19

0
1346

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดหนองกะพ้อ เป็นประธานในพิธีมอบเงิน จาก “กองทุนวัดช่วยวัด” ช่วยเหลือวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว สังกัดมหานิกาย โดยมีเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบเงินดังกล่าวเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่วัดในเขตปกครองที่ได้รับผลกระทบฯ ตามข้อมูลบัญชีรายชื่อวัดที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว(พศจ.) ร่วมกับเจ้าคณะปกครองสำรวจและรายงานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)

พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งใจอย่างที่สุดที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมหาเถรสมาคม(มส.) มีพระเมตตาและมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณรจังหวัดสระแก้ว ในช่วงเผชิญสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มอบเงินกองทุนวัดช่วยวัดมาเพื่อนำไปจัดสรรเป็นค่าภัตตาหารให้แก่วัดและที่พักสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบ

เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว กล่าวต่อไปว่า  เงินช่วยเหลือจาก “กองทุนวัดช่วยวัด” มีความสำคัญต่อภารกิจของคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ในมิติของการช่วยเหลือรูปแบบวัดช่วยวัด ผนวกกับงานคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วที่ได้มีการผนึกกำลังพระสังฆาธิการทุกระดับ พระภิกษุสามเณรในจังหวัด ให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนขัดสนในการดำรงชีพ โดยจัดตั้งโรงทานตามพระดำริท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ครบทุกอำเภอ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่าย ในการจัดทำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค อาหารข้าวกล่อง เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า แจกจ่ายแก่ประชาชน ทั้งนี้ได้กำชับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) อย่างเคร่งครัด ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ช่วยเหลือประเทศชาติ พระศาสนา และประชาชน ด้วยความเสียสละ อดทน สมัครสมานสามัคคีจนปรากฏภาพที่งดงามขึ้นในท่ามกลางความทุกข์ยาก

ด้าน นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวว่า มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีความห่วงใยความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณรในช่วงเกิดโรคระบาด ได้แจ้งให้ พศจ.ทุกจังหวัดสำรวจวัดและพระภิกษุสามเณรที่ขาดแคลนภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อจัดสรรเงิน “กองทุนวัดช่วยวัด” ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พศจ.สระแก้วจึงได้ประสานไปยังเจ้าคณะอำเภอช่วยสำรวจวัดและประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อรายงานโดยทันที ต่อมาคณะอนุกรรมการกองทุนวัดช่วยวัด ได้พิจารณาจัดสรรเงินช่วยเหลือเป็นค่าภัตตาหารรายรูปๆ ละ 40 บาท จำนวน 30 วัน เฉพาะเดือนเมษายน แก่วัดในจังหวัดสระแก้ว มหานิกาย จำนวน 24 วัด พระภิกษุสามเณร จำนวน 108 รูป รวมเป็นเงิน 129,600 บาท  และคณะสงฆ์ธรรมยุต จำนวน 1 วัด พระภิกษุสามเณร จำนวน 4 รูป เป็นเงินจำนวน 4,800 บาท โดยโอนเงินมาตั้งจ่ายที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้การช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที ตรงตามวัตถุประสงค์ พศจ.สระแก้วจึงปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีมอบเงิน “กองทุนวัดช่วยวัด” แก่เจ้าคณะอำเภอเพื่อนำไปจัดสรรช่วยเหลือวัดในเขตปกครองตามบัญชีรายชื่ออย่างเร่งด่วนต่อไป