คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ประชุมเข้มพระวินยาธิการ มุ่งปกป้องคุ้มครอง จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสถาพร

0
1188

วันนี้ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิหารวัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดสระแก้ว และพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๓๗ รูป วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ตามระเบียบมหาเถรสมาคม(มส.) ว่าด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนศักยภาพพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองได้อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยมีพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว ประธานคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบตราตั้งพระวินยาธิการประจำจังหวัดสระแก้ว และกล่าวให้โอวาท โดยเน้นย้ำให้พระวินยาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน ยึดมั่นตามหลักพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนอย่างเคร่งครัด ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะปกครอง ที่ได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งให้เป็นพระวินยาธิการประจำจังหวัด ถือได้ว่ามีความสำคัญต่องานการปกครองคณะสงฆ์ เมื่อมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้สนับสนุนงานการปกครองคณะสงฆ์ของจังหวัดสระแก้ว ย่อมต้องเสียสละ อดทน อดกลั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คำนึงถึงประโยชน์และความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ

จากนั้นพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว รองประธานคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดสระแก้ว ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้พระวินยาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงานให้ชัดแจ้ง เข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทั้งของทางคณะสงฆ์และทางราชการ เพื่อให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา เกิดความเรียบร้อยดีงามในสังฆมณฑล นอกจากนี้พระสิริวุฒิเมธี ยังได้เน้นย้ำให้พระสังฆาธิการและพระวินยาธิการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่องให้พระสังฆาธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในปกครอง ที่ทำการละเมิดกฎหมายบ้านเมืองและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หรือกระทำการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบสุขของประชาชน หากเข้าข่ายละเมิดกฎหมายบ้านเมืองให้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย

พร้อมกับได้กล่าวให้ข้อคิดไว้ว่า พระวินยาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยขันติ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งใด ขอให้มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว ใช้สติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประกาศความเป็นพระวินยาการประจำจังหวัดสระแก้วผู้ธำรงรักษาพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์

โอกาสนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ได้ถวายรายงานความเป็นมาในการจัดประชุมพระวินยาธิการฯตามระเบียบมหาเถรสมาคม และแจ้งมติมหาเถรสมาคม เรื่องการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ไตรมาสที่ ๑  เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยแจ้งให้คณะสงฆ์ทราบและตรวจสอบจำนวนเงินอุดหนุนฯที่วัดแต่ละแห่งได้รับโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์  มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและกิจการงานคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วต่อไป