คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว นำข้าวสารรับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

0
937

ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช

วันนี้​ (28 มิถุนายน​ 2563) คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว โดยการนำของพระสิริวุฒิเมธี  รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอคลองหาด เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์ เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์  รองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น พระสังฆาธิการ พระธรรมทูตฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระจริยานิเทศก์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ นายอำเภอวังน้ำเย็น นายอำเภอเขาฉกรรจ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ พศจ.สระแก้ว อ.ส.ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช และมติมหาเถรสมาคม ประกาศสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2563

พระสิริวุฒิเมธี กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชนมายุ 93 พรรษา 26 มิถุนายน 2563 โดยร่วมกับจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พระธรรมทูต พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระจริยานิเทศก์ ออกช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคม เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยออกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 อำเภอคลองหาด อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองสระแก้ว และครั้งที่ 3 วันนี้ 28 มิถุนายน 2563 ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯในอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอเขาฉกรรจ์

“ครั้งนี้ได้ทราบจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วแจ้งว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทูลถวายข้าวสารจำนวน 30 ตัน และนมสดกล่องเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่โรงทานของวัดจำนวน 75 วัด วัดละ 400 กิโลกรัม ใน 18 จังหวัด รวมทั้ง กทม. พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาประทานข้าวสารจำนวน 800 กิโลกรัมแก่วัดในจังหวัดสระแก้วจำนวน 2 วัด คือวัดหนองกะพ้อและวัดถ้ำเขาฉกรรจ์ กิจกรรมวันนี้วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ได้นำข้าวสารรับประทานจากสมเด็จพระสังฆราช จำนวนหนึ่งมามอบให้แก่ผู้เปราะบางทางสังคมใน 3 อำเภอด้วย นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระแก้ว” พระสิริวุฒิเมธี กล่าว