คณะสงฆ์กรุงเทพฯ ศน. และ มจร. สนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือพระสงฆ์ลาวที่ประสบอุทกภัย

0
929

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ในเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แตกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดอุทกภัยในแขวงอัตตะปือเป็นบริเวณกว้าง จนทำให้ประชาชนและพระสงฆ์ได้รับความเดือดร้อนนั้น

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้คณะสงฆ์หนตะวันออกทุกจังหวัด รวบรวมกัปปิยภัณฑ์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จัดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ดังนั้น ในส่วนกลาง คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยพระธรรมสุธี รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดหัวลำโพง พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.วธ.) ศน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จึงรับสนองพระบัญชา โดยรับผ้าไตรจากคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวน 430 ไตร นำไปถวายพระสงฆ์ลาวที่ประสบอุทกภัย

ทั้งนี้ ศน. ได้มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา นำไปมอบถวายผ่านสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 สำหรับการขนส่งนั้น บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด และ บริษัทเวิลด์ ยูไนเต็ด โลจิสติกส์  (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย