คณะสงฆ์กทม.ออกมาตรการ 7 ข้อ ป้องกันโควิด-19

0
144

พระธรรมสุธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกทม. ออกประกาศคณะสงฆ์กทม.ป้องกันโควิด-19 งดจัดงานบวช-งานวัด ประจำปี 2564 พระภิกษุสามเณรต้องใส่หน้ากากอนามัยออกบิณฑบาต

พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ลงนามออกประกาศคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สำหรับพระภิกษุสามเณร ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว และกว้างขวางในเขตพื้นที่บางแห่งของกรุงเทพมหานคร คณะสงฆ์กรุงเทพฯ มีความเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุสามเณร พระสังฆาธิการ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้คณะสงฆ์กรุงเทพฯดำเนินการดังนี้

1.หลีกเลี่ยง งดการเดินทางไปต่างจังหวัดที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

2.งดการจัดกิจกรรมงานบรรพชาสามเณร และงานอุปสมบท ประจำปี 2564

3.งดการจัดกิจกรรมการอบรมเด็กและเยาวชนออกค่ายคุณธรรม ประจำปี 2564

4.งดการจัดกิจกรรมทางพระศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น การจัดงานวัด งานบุญประจำปี และงานบุญประเพณีต่างๆ เป็นต้น ไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

5.ขอให้พระภิกษุ สามเณร สวมหน้ากากอนามัยขณะออกบิณฑบาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

6.ให้ทุกวัดในกรุงเทพมหานคร รณรงค์การป้องกัน ดำเนินการปิด-เปิดประตูวัด และสถานที่สำคัญภายในวัด ตามเวลาที่เหมาะสม ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ตามจุดสำคัญภายในวัด ตลอดถึงทำความสะอาดรอบบริเวณวัด

7.หากพบพระภิกษุ สามเณร มีอาการผิดปกติ ไข้ขึ้นสูง ไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 เพื่อขอรับข้อมูลและความช่วยเหลือ