คณะศิษย์เก่า มมร. ร่วมสักการะ ขอขมาหน้ารูปเหมือนของอาจารย์สุชีพ ปัญญาสุภาพ วางพวงมาลา อ่านกลอนสดุดี สำนึกในคุณูปการ

0
1269

วันนี้ (8 ธ.ค.61) มีรายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.19 น. คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) ได้รวมตัวกันเดินทางไปสักการะรูปเหมือนอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ เพื่อขอขมาต่อดวงวิญญาณของท่าน หลังจากที่รูปเหมือนอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ถูกย้ายจากที่ประดิษฐานชั่วคราวด้วยวิธีการและเหตุผลที่ไม่เหมาะสมและนำไปเก็บไว้ในสถานที่ไม่เหมาะสม ท่ามกลางเสียงทักท้วงและเรียกร้องจากมวลศิษย์เก่า ประชาสังคม มมร. และประชาชนทั่วไป ในเวลาต่อมาจึงได้มีการเชิญกลับมาประดิษฐานยังที่เดิม ณ อาคารหอประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ

กิจกรรมเริ่มด้วยการกล่าวคำขอขมา (อาจริเย ปมาเทนะ…) การวางพวงมาลา การอ่านบทกวีเชิดชูเกียรติ การกล่าวคำสำนึกในคุณูปการจากศิษย์เก่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และสิ้นสุดลงด้วยการถ่ายภาพหมู่หน้ารูปเหมือนของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ โดยคณะศิษย์เก่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ อาจารย์ถนอม บุตรเรือง อดีตรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน อาจารย์เวทิน ศันสนีย์เวทย์ ศิษย์อาวุโส รศ.ดร.ผจญ คำชูสังข์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มมร. คนปัจจุบัน รศ.ดร.จำนง คันธิก อาจารย์ณพัชรัฏฐ์ ภูริพัฒนานนท์ พันเอก(พิเศษ) มนูญ เรืองบุญศรี คุณศศินภา นิติธรรมปพณ คุณสุทธิรักษ์ กัลยาเป็นต้น

อาจารย์ถนอม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสักการะและขอขมาต่อรูปเหมือนและดวงวิญญาณของท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทีตาธรรม และความสำนึกในคุณูปการของท่านอาจารย์สุชีพฯที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และศิษยานุศิษย์ทั้งอดีตและปัจจุบัน คุณูปการของท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ จะคงอยู่ในความทรงจำของศิษย์ตลอดไป

“ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ศิษย์เก่า มมร.ทุกท่านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสักการะและขอขมารูปเหมือนและดวงวิญญาณของอาจารยฺ์สุชีพ ปุญญานุภาพ เมื่อวานนี้ (7ธันวาคม 2561 เวลา 13.19 น.) ณ เบื้องหน้ารูปเหมือนของท่านอาจารย์ บริเวณชั้น 2 อาคารหอประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม พวกเราได้กล่าวคำขอขมา วางพวงมาลา ได้รับฟังกลอนสดุดีอันไพเราะจากปลายปากกาท่าน อ.เวทิน ศันสนีย์เวทย์ และได้รับฟังคำพูดเปิดใจที่ออกมาจากดวงใจอันบริสุทธิ์ของทุกท่านทุกคนที่มีต่อกรณีที่เกิดขึ้นกับรูปเหมือนของท่าน นับเป็นความประทับใจและทราบซึ้งอย่างยิ่ง ภาพอันงดงามเช่นนี้ยากที่จะได้พบเห็น และประหนึ่งเป็นสัญญาประชาคมของกลุ่มศิษย์เก่า มมร.ทุกท่านว่าเราจะร่วมกันพิทักษ์รักษาเกียรติคุณของท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพด้วยความรัก เคารพและบูชาอย่างยิ่งคลอดไป” อ.ถนอม กล่าว