คณะศิษย์หลวงตามหาบัว ออกแถลงการณ์ค้านแก้กม.สงฆ์ ชี้ศาสนาเป็นเรื่องของศรัทธา อย่าออกกม.เหยียบย่ำธรรมวินัย ด้าน สป 9 เรียกร้องให้องค์กรพุทธจัดประชุมถกปัญหา

0
75497

สำนักข่าว Thai R News เมื่อวันที่ 2 มีนาคม คณะศิษยานุศิษย์ผู้รักษาปณิธานองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอได้อย่ารื้อฟื้น ร่างพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับมหาคณิสสร) และอย่าเสนอ ร่างพ.ร.บ.ฉบับใดก็ตาม ที่มีเนื้อหาเหยียบย่ำพระธรรมวินัยและราชประเพณีร้ายแรง โดยหมายรวมถึงร่างพ.ร.บ.สภาพุทธบริษัทแห่งชาติ และ ร่างพ.ร.บ.จัดการทรัพย์สินวัดและพระภิกษุ เพราะมีแนวโน้มจะเหยียบย่ำทำลายหลักพระธรรมวินัย และกำลังส่งเสริมให้ฆราวาสขึ้นปกครองและตรวจสอบพระ

แถลงการณ์ดังกล่าว มีใจความสำคัญ ระบุว่า ด้วยปรากฏว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 มีบทความผ่านสื่อออนไลน์ของสื่อมวลชนอ้างว่า มหาเถรสมาคม(มส.) ควรจะดำเนินการตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2544 ซึ่งได้บัญญัติอำนาจหน้าที่ของ “มหาเถรคณิสสร” ไว้นั้น คณะศิษย์ฯ ได้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2544 เป็นเพียงร่างพ.ร.บ.ที่ถูกนำเสนอขึ้นในปี 2544 เท่านั้น หาได้มีผลใช้บังคับจริงไม่ ปัจจุบัน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ได้ถูกแก้ไขให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีอันดีงาม โดยการถวายคืนพระราชอำนาจในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชอย่างสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาพระพุทธศาสนาที่ตรงจุด คือ ต้องส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะแท้ออกสู่ประชาชน ในสื่อที่เข้าถึงง่าย อย่างเช่นวิทยุกระจายเสียง เพื่อประชาชนจะได้คัดกรองเลือกสรรธรรมะด้วยตนเองตามความสมัครใจ มิใช่การบังคับ ซึ่งหากจะมีการปฏิรูปศาสนาด้วยการนำกฎหมายข้อบังคับที่ขัดต่อพระธรรมวินัยมาบังคับใช้ ก็ย่อมเท่ากับเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาให้ถึงความวิบัติเร็วขึ้น

ด้านสมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยค (สป 9) ออกแถลงการณ์ข้อกังวลและข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์และกระแสข่าวลือที่มีต่อพระพุทธศาสนา มีใจความสำคัญ ระบุว่า สมาคมฯไม่เห็นด้วยกับการเตรียมการออกกฎหมายที่จะมีผลบังคับต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพุทธ โดยฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่ใช่พุทธศาสนิกชน เพราะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของศรัทธา เช่น การเตรียมออกกฎหมายบังคับให้พระสงฆ์บวชตลอดชีวิต ห้ามพระสงฆ์รับมรดก เป็นต้น เพราะการอุปสมบทในประเทศไทยเป็นประเพณีปฏิบัติซึ่งเป็นหน้าที่ของกุลบุตรไทย ในการบรรพชาอุปสมบททดแทนพระคุณบิดามารดา สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ขณะที่การบังคับให้สถาบันการศึกษาของสงฆ์จัดการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตร เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของชาวพุทธอย่างร้ายแรง เพราะสถาบันการศึกษาสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง เป็นองค์กรช่วยแก้ปัญหาการพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้โอกาสผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น สมาคมฯเห็นด้วยที่จะนำพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2484 มาปรับใช้ ทั้งขอเรียกร้องให้องค์กรชาวพุทธทั่วประเทศจัดประชุม รับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอแนวคิดต่อองค์กรผู้รับผิดชอบในการบัญญัติกฎหมายต่อไป