คณะผู้แทนไทย เข้าหารือประมุขสงฆ์เถรวาท-มหายาน “สวดมนต์ข้ามปี” ณ เมืองดานัง เมืองเว้ ทั้งสองฝ่ายอนุโมทนายินดีเพื่อประโยชน์สุขสังคม

0
1737

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนและ นานาชาติ ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2562 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) จึงส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านกิจการพระพุทธศาสนา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีศน. พร้อมด้วยพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และคณะ เข้ากราบสักการะพระมหาการุญ การุณิโก ณ วัดธัมมจักการาม (สงฆ์ฝ่ายเถรวาท) เมืองเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมกับหารือเรื่องการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนานาชาติ ประจำปี 2562

และต่อมาคณะผู้แทนดังกล่าว ได้เข้าพบท่านติ๊ก เทียน ปั๊ก ประมุขสงฆ์เมืองเว้ (ฝ่ายมหายาน) และท่านติ๊ช ไถ่ อัน (Most Venarable Tihch A Hai An)  อธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนาเวียดนาม (เมืองเว้) เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการสวดมนต์ข้ามปีดังกล่าว

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวภายหลังการหารือว่า เป็นที่น่ายินดีที่วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้ามาก จากที่เคยมีนักศึกษาพระภิกษุ ภิกษุณี สามเณรีประมาณ 300 รูป เพิ่มเป็นจำนวน 600 กว่ารูปในปีนี้ และมีอาคารเพิ่มขึ้นถึง 9 อาคาร อย่างไรก็ตามการหารือในวันนี้ได้เสนอขอให้ท่านร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เจริญจิตภาวนาวิปัสสนากรรมฐานพร้อมกับประเทศไทย เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลกในวิทยาลัยของท่าน ซึ่งท่านก็ได้รับตอบว่า เป็นเรื่องที่ดี ส่วนจะมีการจัดในรูปแบบไหนนั้นคงต้องประสานงานกันอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้มีการเรียนท่านด้วยว่า ทางประเทศไทยต้องการนิมนต์ประมุขสงฆ์ฝ่ายมหายานไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีในประเทศไทยซึ่งท่านก็ตอบว่าเป็นเรื่องที่ดีงามขออนุโมทนาและยินดีที่จะเดินทางไป

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในขณะเดียวกัน ท่านติ๊ช ไถ่ อัน เห็นว่ามีอาตมาคือผู้บริหารของมจร.มาด้วย ในแต่ละปีมีพระนักศึกษาเรียนจบปริญญาตรีพอสมควรที่ผ่านมาได้ส่งไปเรียนต่อระดับปริญญาโทตามมหาวิทยาลัยต่างๆ หลายประเทศ ท่านจึงอยากให้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยของท่านกับ มจร. โดยเสนอมาหลายประเด็น เช่น อยากให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา  การผลิตบัณฑิต  งานด้านวิชาการ เป็นต้น ซึ่งตนก็จะได้นำเสนอถึงฝ่ายวิชาการและสภามหาวิทยาลัย มจร. ต่อไป

“เนื่องจากทางคณะของเราได้รับเมตตาจากท่านประธานสงฆ์เมืองเว้ คือท่านพระอาจารย์ ดร.ติ๊ช เทียน ปั๊ก โดยท่านปรารภว่า เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งที่กรมการศาสนาของไทยได้เดินทางมาแจ้งเรื่องนี้ พร้อมทั้งชวนคณะสงฆ์ของท่านให้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับประเทศไทย นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญของสังคมเพื่อยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนา เนื่องจากในเวียดนามมีพระพุทธศาสนาสายมหายานเป็นส่วนใหญ่  ส่วนประเทศไทยเป็นพระพุทธศาสนาสายเถรวาท แต่ถึงเราจะต่างกันอย่างไรก็มีเสด็จพ่อ  คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน และท่านยังเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่งามที่เราจะต้องร่วมมือกันทำเพื่อประโยชน์ของสังคม ท่านจึงขออนุโมทนาถึงรัฐบาลไทยและคณะสงฆ์ไทยในครั้งนี้ด้วย” พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าว