คณะบุคคลจำนวนมาก เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา

0
1024

วันนี้ (24 มิ.ย.62) ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  เปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  92 พรรษา วันที่ 26 มิ.ย.2562 โดยมีประชาชน มารอเข้าเฝ้าถวายสักการะเป็นจำนวนมาก  สำหรับคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายสักการะวันนี้ ประกอบด้วย คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม คณะสงฆ์ภาค 4  เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) คณะผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร สถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปรียญธรรมสมาคม ข้าวตราฉัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โรงเรียนราชินี โรงเรียนวัดราชบพิธ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยผู้ที่เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช จะได้รับแจกหนังสือหน้าปกตราสัญลักษณ์ประจำสมเด็จพระสังฆราช  ‘ออป.’ พร้อมด้วยพระผง ‘พระพุทธอังคีรส’ พระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ซึ่งภายในหนังสือดังกล่าว มีคติธรรมที่เขียนด้วยลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราช ข้อความว่า ‘เกียรติย่อมไม่ละ ผู้ตั้งอยู่ในธรรม’ และมีพระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราชที่ประทานสอนกุลบุตรผู้ขอบรรพชา ที่เรียกว่า ‘ปัพพชาเปกขะ’ เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานอยู่ในหนังสือเล่มดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จะให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชได้ในวันที่ 25 มิ.ย.อีกหนึ่งวัน จากนั้นในวันที่ 26 มิ.ย. ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 92 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และในเวลา 16.00 น. โดยคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นสวัสดิมงคล ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ พร้อมกันนี้มส.ยังมีมติให้วัดทั่วราชอาณาจักรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในเวลา 16.00น. พร้อมกันด้วย