คณะทูตานุทูต 8 ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน ณ วัดปทุมวนาราม เนื่องในวันมาฆบูชา

0
1517

 

วันนี้ (1 มีนาคม 2561) เวลา 07.00 น. ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน ร่วมกับคณะทูตานุทูต เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ดร.พงศ์ศักติฐ์ กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในวันนี้ ตรงกับวันมาฆบูชา กรมการศาสนา(ศน.)ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน โดยเชิญทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 8 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศภูฏาน ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศศรีลังกา ประเทศพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ (ตะเคียนทอง) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ที่บริเวณหลังศาลาพระราชศรัทธา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

ดร.พงศ์ศักติฐ์ กล่าวต่อว่า สำหรับงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปี 2561 จัดขึ้นทั่วประเทศ ณ วัดหรือสถานที่สำคัญที่แต่ละจังหวัดกำหนด เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ 1. เป็นวันเพ็ญเดือนมาฆมาส 2. เป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 3. ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 4. ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ การประจวบพร้อมกันด้วยเหตุการณ์ทั้ง 4 นี้ จึงเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต คือการประชุมซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 ในวันดังกล่าว และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นการวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไว้ 3 ประการ คือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถน้อมนำหลักธรรมดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้มีความสงบสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

“วันมาฆบูชาเป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกรู้จักว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นแก่นแกนของคำสอนที่มุ่งเน้นหลัก 3 ประการ คือการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส วันนี้ชาวไทยทั่วประเทศต่างก็ออกมาทำบุญ ช่วงเย็นจะมีการเวียนเทียนในทุกวัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศด้วย อยากฝากข้อปฏิบัติของชาวพุทธที่มีหัวข้อใหญ่ๆ ในพระปาฏิโมกข์ คือการละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและเป็นแนวปฏิบัติง่ายๆ เป็นประจำวัน” ที่ปรึกษา รมว.วธ. กล่าว