คณะทำงานโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา เข้ากราบถวายทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

0
701

คณะทำงานโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา เข้ากราบถวายทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โปรดเมตตาให้ นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ (ที่ ๒ จากซ้าย) ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นายจรัญ ภักดีธนากุล (ซ้าย) ประธานฝ่ายดำเนินการ และนายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย (ขวา) กรรมการและเลขานุการโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา เข้ากราบถวายทุน ๓๔,๑๗๑,๙๗๐.๐๒ บาท ถวายมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเร็วๆ นี้