คณะทำงานมส. จัดประชุมถกแผนปฏิรูปพุทธ พระพรหมบัณฑิต แนะสงฆ์ควรทำงานเชิงรุก กก.ทุกชุดต้องประสานงานกัน

0
1062

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง กล่าวเปิดการประชุมว่า เป็นครั้งแรกที่ทั้งรัฐบาล มส. เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ได้มีการปฏิรูปตัวเอง จึงอยากให้ใช้โอกาสนี้ในการเสนอไปว่า คณะสงฆ์จะทำอะไรบ้าง ส่วนข่าวต่างๆ ที่กระทบต่อคณะสงฆ์ อยากให้มองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส เพื่อการกวาดบ้านตัวเองเพราะเราไม่อาจเลี่ยงกระแสการปฏิรูปได้ ขอแนะนำอย่าทำงานแต่เชิงรับ ควรทำงานเชิงรุกโดยการเสนอแผนที่คณะสงฆ์จะทำในแต่ละด้านไปยังฝ่ายบ้านเมืองแทนที่จะรอฝ่ายบ้านเมืองเสนอมา การทำงานต่อจากนี้กรรมการทุกชุดควรต้องทำงานประสานกัน เพื่อให้เกิดแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ทั้งประเทศ

พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมจร. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กล่าวว่า มส.ได้มีมติตั้งคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ฯ  เพื่อประสานงานในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามที่ผ่านมติมส. 6 บวก 1 ด้านไปสู่การปฏิบัติ จึงต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ฯระดับภาคขึ้น ตามเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาคต่างๆ

โดยหลังจากจัดประชุมในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางที่วัดไร่ขิงนี้แล้ว จากนั้นวันที่ 14 ก.ค. จะเป็นในส่วนของคณะสงฆ์หนเหนือ ที่มจร. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก คณะสงฆ์หนใต้ วันที่ 17 ก.ค. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช และคณะสงฆ์หนตะวันออก ที่หอประชุมมจร. วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อประชุมครบทุกภาคแล้ว จะรายงานแนวทางในการจัดทำแผนปฏิรูปฯระดับภาค ระดับจังหวัด สู่คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฝ่ายต่างๆ ก่อนนำเสนอมส.ต่อไป