คณะครุศาสตร์มหาจุฬาฯ สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ คณะสงฆ์-ชมรมรังสิต-ศูนย์การค้าร่วมประสานใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชินี ใน ร.๙

0
1184

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) โดยความร่วมมือกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, หมู่บ้านรักษาศีล ๕, ชมรมรังสิตรวมใจ, ชมรมรักษ์วัดรักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์ของพระเทพรัตนสุธี และศูนย์การค้าตลาดรังสิต จัดงานเทศน์มหาชาติน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า การรวมใจจัดเทศมหาชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๒. เพื่ออนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ในมิติคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม สังคมพหุวัฒนธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านโครงการเทศน์มหาชาติ ๓. เพื่อจัดกิจกรรมเชิงคุณภาพส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า ๔. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนชาวพุทธในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมโดยคนในชุมชน และเพื่อคนในชุมชนของตนเอง ๕. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม (นโยบายประชารัฐ) มีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่ออนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ทั้งนี้ กิจกรรมเริ่มขึ้นเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ ผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต และประธานชมรมรักษ์วัดรักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้น คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้แทน ๕ ภาคีเครือข่ายพร้อมด้วยผู้แทนสถาบันการศึกษา ถวายสักการะประธานในพิธี ต่อด้วยพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เจริญพระพุทธมนต์ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เจริญจิตตภาวนา แผ่เมตตา จากนั้น ผู้แทนคณะเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานในพิธี ผู้ร่วมในพิธีกรวดน้ำรับพร

“การจัดงานเทศน์มหาชาติฯ ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่คณะครุศาสตร์ได้จัดงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง คณะครุศาสตร์ เป็นส่วนจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและร่วมมือผนึกกำลังการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ผ่านโครงการเทศน์มหาชาติ” คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานเทศน์มหาชาติ ได้มีการบรรยายธรรม เรื่อง “ศีล ๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดย พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. จบแล้วผู้ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสามเณร ๓๐๐ รูป ในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นการเทศน์มหาชาติ “พระเวสสันดรชาดก” ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดย พระครูปลัดวีรวัฒน์(สินธุ์) ภูริทตฺโต วัดหมอนไม้ อุตรดิตถ์, พระครูวินัยธรยุทธภพ อตฺถยุตฺโต พระใบฏีกาวีระธนา อภิปุญฺโญ และทศพล หิมพานต์ ศิลปินนักร้อง นอกจากนี้ในเวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นพิธีถวายผ้าไตรจีวร นักเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จำนวน ๑๐๐ รูป และทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาคณะครุศาสตร์