คณะคพร. ลงพื้นที่รับฟังปัญหา “น้ำเค็ม” ของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนพอเพียง บ้านคลองตาชม จ.นนทบุรี

0
169

วันนี้​ (วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564)​ เวลา 07.30น.​  คณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาชนบท สนองแนวพระราชดำริ​ (คพร.) โดยการนำของดร. ณัฐ​ณรงค์​ ธนันชัย​ ผู้บริหารระดับสูง คพร.พร้อมคณะ​ ได้ลงพื้นที่ บ้านคลองตาชม หมู่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อสำรวจความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนพอเพียง บ้านคลองตาชม​ หมู่ 9 ​โดยมีนายสนั่น​ พ่วงจีน​ ประธานวิสาหกิจ​ชุมชน​พอเพียง​ บ้านคลองตาชม​ หมู่ ​9 และประธานนาแปลงใหญ่​ พร้อมคณะ​ ให้การต้อนรับ

การสำรวจครั้งนี้ ได้ดำเนินการลงพื้นที่จริงบริเวณนาข้าวและไร่นาส่วนผสม​ ของกลุ่มเกษตรกร​  เพื่อศึกษาการนำทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว​ โดยพบว่า กลุ่มเกษตรกร​มีความสำเร็จลุล่วงตามทฤษฎีของพระองค์ท่านทุกประการ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาอุปสรรคและปัญหาที่รอการแก้ไข​ ที่เร่งด่วนคือ เรื่อง น้ำเค็มทะลุเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่เพาะปลูก และปัญหาเกี่ยวกับการระบายสินค้าเกษตรสู่ตลาดเนื่องจากความต้องการลดลงในช่วงโควิด -​19 ส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายที่มีการสุ่มตัวอย่างไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรได้ และพืชผล​จำหน่ายได้น้อยเนื่องจากตลาดรองรับมีจำนวน​น้อย ​

*****************************************************************