คณะกรรมการโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ปีงบประมาณ 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผล หมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม

0
205

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ที่ วัดบางช้างใต้ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)  กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะภาค 7  เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา รองประธานกรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เป็นประธาน คณะกรรมการฯเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  พร้อมด้วยพระธรรมวชิรานุวัตร (หลวงพ่อแย้ม) เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการบริหารกลาง คณะพระเถรานุเถระและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวถวายความต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม  นายอำเภอสามพราน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม

จังหวัดนครปฐม ส่วนราชการทุกส่วนราชการได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความตระหนักและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี น้อมนำหลักศีล 5 มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การบูรณาการกิจการคณะสงฆ์ และการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต โดยมีชุมชน “บวร” คือ หมู่บ้าน วัด และราชการ ร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยกัน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ศีล 5 เป็นหลักธรรมข้อปฏิบัติพื้นฐานของการดำรงชีวิตในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน การส่งเสริมให้ผู้คนรักษาศีล 5 นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์แล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

นายนฤนาถ  น้อยพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง กล่าวถวายรายงานว่า หมู่บ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 เดิมหมู่บ้านนี้เป็นคลองมีน้ำไหลผ่าน มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก โดยเฉพาะช้างป่าโขลงใหญ่จะเดินลุยป่า เพื่อมาหาอาหารกินในพื้นที่ จากการที่โขลงช้างได้เหยียบย่ำดินเป็นเวลานานทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นเวิ้งกว้างใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกจนติดปากว่า “บ้านหัวอ่าว” ตำบลบางช้าง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินดำ ลุ่มแม่น้ำมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก มีลำคลอง 4 สาย คือ คลองจินดา คลองบางช้าง คลองตาเพ็ญและคลองยายเหรียญ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่รับน้ำจากแม่น้ำท่าจีน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชากรในหมู่บ้านหัวอ่าวส่วนใหญ่ประมาณ 150 ครัวเรือน ทำการเกษตรสวนผลไม้ เช่น สวนฝรั่ง ชมพู่ มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง และทำนา อาชีพรองรับจ้างทั่วไป ค้าขายรับราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมู่บ้านหัวอ่าวมีพื้นที่ 975 ไร่ ส่วนมากเป็นพื้นที่สวน มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และร้านค้า 3 แห่ง ผลผลิตของชุมชน ได้แก่ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ฝรั่ง มะม่วง กล้วย มะพร้าวน้ำหอม ฟักข้าว มะนาว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สบู่สมุนไพรจากฟักข้าว ขนมไทยโบราณ ไม้กวาดก้านมะพร้าว กิ่งพันธุ์ต้นไม้ และปุยอินทรีย์

ด้านการศาสนา มีพระครูวินัยธรสรรค์ กิตติวัตโต เจ้าอาวาสวัดบางช้างใต้ และประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)บางช้าง ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ชุมชนบ้านหัวอ่าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาปฏิบัติธรรม ถือศีลภาวนา เนื่องในวันธรรมสวนะ วันสำคัญทางพุทธศาสนา วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญอื่น ๆ เช่น กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น

*****************************************************************